مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

145

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه عفونت کلامیدیا پنومونیه با انفارکتوس میوکارد

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 59

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به شیوع اهمیت انفارکتوس میوکارد و احتمال وجود نقش عوامل میکروبی در بروز آن و به منظور تعیین رابطه عفونت کلامیدیا پنومونیه با انفارکتوس میوکار و این تحقیق روی مراجعین به بیمارستان لقمان حکیم صورت گرفت. مواد و روشها: این تحقیق به روش تحلیلی از نوع مورد - شاهدی انجام گردید. بیماران بستری در بخش قلب و CCU بیمارستان لقمان حکیم که براساس بررسی متخصص قلب مبتلا به انفارکتوس میوکارد بودند و حداقل یک هفته از بیماری آنان می گذشت و جهت ورود به تحقیق اعلام آمادگی نموده بودند, به عنوان گروه مورد انتخاب شدند. برای هر فرد از گروه مورد یک نفر از پرسنل بیمارستان و یا بیماران سایر بخشها همسان شده از لحاظ جنس و عادت به کشیدن سیگار به عنوان شاهد گروه انتخاب گردید. نمونه سرمی هر دو گروه از نظر آنتی بادیهای ضدجنس کلامیدیا IgA), (IgG به روش ELISA مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های مثبت از نظر هر کدام از آنتی بادیهای فوق مجددا از نظر آنتی بادی اختصاصی ضدکلامیدیا پنومونیه با استفاده از روش ELISA مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: 41 نفر (27 مرد و 14 زن) در گروه مورد و 44 نفر (34 مرد و 10 زن) در گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. این دو گروه از لحاظ سن, سابقه خانوادگی انفارکتوس میوکارد, سابقه ابتلا به دیابت و سابقه ابتلا به پرفشاری خون اختلاف معنی داری با هم داشتند. در گروه مورد 19 نفر (3/46%) و در گروه شاهد 15 (1/34%) نفر از نظر IgA وابسته به جنس کلامیدیا و نیز 9 نفر (22%) از گروه مورد و 8 نفر (2/18%) از گروه شاهد از نظر IgG وابسته به جنس کلامیدیا مثبت بودند (NS) و 15 نفر (6/36%) از گروه مورد و 13 نفر (5/29%) از گروه شاهد از نظر IgG اختصاصی کلامیدیا پنومونیه مثبت بودند (NS). نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به کاستیهای این مقاله و تناقضات متعدد در بررسی های مشابه, لزوم تحقیقات گسترده و دقیقتری لازم به نظر می رسد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.