Start: 2/7/2023 6:26:26 AMEnd: 2/7/2023 6:26:27 AM >> 609

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

852

دانلود:

233

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی NBUVB همراه با پماد موضعی تاکرولیموس0/1 درصد و روش NBUVB به تنهایی در درمان ویتیلیگو

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 133

چکیده

 سابقه و هدف: ویتیلیگو نوعی اختلال دپیگمانتاسیون مولتی فاکتوریال وابسته به فاکتورهای ژنتیکی و غیرژنتیکی است. این اختلال حاصل فقدان عملکرد ملانوسیت های پوستی می باشد. در این ارتباط, مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی NB-UVB (Narrow Band-Ultraviolet B) همراه با پماد موضعی تاکرولیموس 1/0 درصد و روش NBUVB به تنهایی در درمان ویتیلیگو انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور, 60 ضایعه قرینه و دوطرفه متعلق به 30 بیمار مبتلا به ویتیلیگو انتخاب شد و بیماران به صورت تصادفی به دو گروه درمانی تقسیم گردیدند. برای گروه مداخله با 30 ضایعه, فتوتراپی با استعمال پماد موضعی تاکرولیموس 1/0 درصد و برای گروه کنترل با 30 ضایعه قرینه و ضایعات گروه مداخله, فتوتراپی با پماد اوسرین (پلاسبو) تجویز گردید. در هر دو گروه در ابتدای درمان, یک ماه و نیم و سه ماه پس از آن اندازه ضایعات از طریق فتوگرافی و میزان رپیگمانتاسیون با استفاده از سیستم امتیازدهی VASI (Visual Approach Slope Indicator) مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج در چک لیست ثبت شد. در ادامه, داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها: میانگین سنی بیماران 60/31 سال بود و 18 نفر از آن ها (60 درصد) زن و 12 نفر (40 درصد) مرد بودند. میانگین و انحراف معیار اندازه ضایعه دپیگمانته در فتوگرافی بیماران دو گروه مداخله و کنترل در ابتدای درمان ضایعه مورد مداخله و کنترل در بدو درمان به ترتیب معادل 81/2± 41/5 و 82/2± 40/5, در یک ماه و نیم پس از درمان به ترتیب 77/2± 59/4 و 84/2± 96/4 و سه ماه پس از درمان معادل 35/2± 85/3 و 80/2± 66/4 به دست آمد (05/0P>). میانگین نمره VASI نیز در گروه مداخله و کنترل در ابتدای درمان به ترتیب 51/0± 50/0 و 51/0± 53/0, یک ماه و نیم پس از درمان به ترتیب 44/1± 46/1 و 01/1± 13/1 و در ماه سوم درمان معادل 57/1± 18/2 و 21/1± 52/1 گزارش گردید (05/0P>). علاوه براین, درصد رپیگمانتاسیون در گروه مداخله و کنترل یک ماه و نیم پس از درمان 25/18 و 12/14 درصد و در ماه سوم درمان 63/30 و 19 درصد به دست آمد. نتیجه گیری: اگرچه درصد رپیگمانتاسیون ضایعات ویتیلیگو با درمان ترکیبی بیشتر از مونوتراپی بود؛ اما بین دو روش درمانی از نظر درصد رپیگمانتاسیون تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی