مشخصات نشــریه

مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)

مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی همدان

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2588-722x

شاپا الکترونیک

: 2588-7238

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدحبیب اله موسوی بهار

سردبیر

: دکتر سیدحمید هاشمی

مدیر اجرایی

: دکتر سیدحمید هاشمی

تلفن

: 38380924 (081)

نمابر

: 38380924 (081)

تارگاه

: sjh.umsha.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: همدان، بلوار شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، حوزه معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

403,002

دانلود یکساله

166,422