مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مدیریت شهری | سال:1379 | دوره:1 | شماره:4

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

شفیعی حسین

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

بارتون الیزابت

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  14
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
نویسنده: 

ارجمندنیا اصغر

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  26
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

0

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 23 استناد 7 مرجع 0
نویسنده: 

فنی ز.

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  44
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
نویسنده: 

باری گود چایلد

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  50
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 23 استناد 5 مرجع 0
نویسنده: 

صرافی مظفر

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  18
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

0

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 23 استناد 18 مرجع 0
نویسنده: 

مهدی زاده جواد

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  70
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  20
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 23 استناد 20 مرجع 0
نویسنده: 

نوریان فرشاد

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  96
 • صفحه پایان: 

  96
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID