نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

AFSHAR HOSSEIN | SERAJ B. | SHAFI ZADEH NASIM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (39)
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6726
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

Rampant caries is a type of dental caries and children with this disease suffer much pain and problems. Because of the protective role of saliva that may be impaired in these children, relation between the saliva and rampant caries is determined. For this purpose the paraffin-wax stimulated whole saliva was estimated in 117 physically healthy children aged.4-5 yr that have deciduous dentition. Children were categorize in three groups. First with rampant caries (Case), second, with average DMFT (Control) and third caries-free children (Control 2). Each group composed 39 children. The rate of flow was determined during sample collection. Calcium, phosphate, PH, and buffering capacity of samples were analysed biochemically. The results were analysed with ANOVA.The rate of flow, PH & buffering capacity of samples from children involved with rampant caries were lower than control groups. t-lest for the differences between groups were statistically significant only for PH & salivary rate of flow (p<0.05). The mean levels of both Calcium and Phosphate in saliva were higher in children with rampant caries but only for phosphate differences reached statistical significancy (P<0.05).Although it seems that there is some personal differences in saliva which lead to rampant caries but more studies in this topic are required.

آمار یکساله:  

بازدید 6726

دانلود 912 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (مسلسل 39)
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  35
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

پوسیدگی Rampant که از انواع حاد پوسیدگی دندانی است، فرد مبتلا را دچار رنج و مشکلات فراوان می نماید. برای کودکان مبتلا به پوسیدگی Rampant در سری دندانهای شیری احتمال وقوع پوسیدگی در دندانهای دایمی بسیار بالاتر است، همچنین درمان دندانهای این کودکان بسیار وقت گیر و پرهزینه خواهد بود. بدین سبب به بررسی علل احتمال مستعدکننده وقوع پوسیدگی Rampant در کودکان مبتلا به این بیماری در سنین دارای دندانهای شیری پرداخته شد. با توجه به نقش مؤثر حفاظتی بزاق به عنوان یکی از عوامل مربوط به میزبان در مثلث پوسیدگی، نقش بزاق در این افراد مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور 117 کودک 5-4 ساله ساکن شهر تهران که از نظر پزشکی سالم بودند، در سه گروه 39 نفری شامل گروه مبتلا به پوسیدگی Rampant (مورد)، گروه دارای DMFT متوسط جامعه (شاهد یک) و گروه فاقد پوسیدگی (شاهد دو) از نظر کمیت بزاق و مقادیر کلسیم و فسفات، قدرت تامپونی و PH بزاق، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آنالیز بیوشیمیایی نمونه های بزاق پس از انجام آزمونهای آماری آنالیز واریانس و آزمون t نشان داد که میزان فسفات بزاق گروه مورد به طور معنی داری از گروههای شاهد بیشتر و میزان جریان بزاق و PH آن به شکل معنی داری از گروههای شاهد کمتر می باشد (P<0/05). در مورد مقادیر کلسیم و قدرت تامپونی بزاق بین گروههای مورد مطالعه تفاوت آماری معنی داری دیده نشد. هر چند در نهایت قدرت تامپونی بزاق گروه مورد از گروههای شاهد کمتر و مقادیر کلسیم بزاق آنها از گروههای شاهد بیشتر بود. پس از انجام آنالیز رگرسیون پیرسون و آزمون X2 بر روی سایر عوامل مخدوش کننده بروز پوسیدگی دندانی تفاوت آماری معنی داری میان نمونه ها مشاهده نشد. هر چند انجام مطالعات بیشتر و وسیعتر لازم به نظر می رسد تا با بهره از تمام این مطالعات معیارهای مستدلل قابل استفاده ای برای پیش بینی وقوع پوسیدگی  Rampant در سنین ابتدایی رویش دندانها حاصل آید.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 26 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (مسلسل 39)
 • صفحه شروع: 

  36
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  266
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

اکثر بیماریهای پالپ و پری آپیکال، در نتیجه درگیر شدن مستقیم یا غیرمستقیم این بافتها توسط باکتری‌های محیط دهان به وجود می‌آیند و عفونت کانال ریشه، Multibacterial بوده و گونه‌های مختلفی از باکتری‌ها در ایجاد آن نقش دارند. لذا اطلاع داشتن راجع به نوع و خصوصیات گونه‌های باکتریایی که در پاتوژنز بیماریهای پالپ و پری آپیکال نقش دارند، ضروری می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی فلور باکتریایی 3/1 اپیکالی دندانهای دارای ضایعه پری آپیکال می‌باشد.  در این مطالعه از چهل دندان دارای ضایعه پری آپیکال که مربوط به همین تعداد بیمار بوده و با توجه به طرح درمان کشیده شده بودند، استفاده شد. در یک محیط بسته تحت شرایط تقریباً بیهوازی و در مجاورت جریانی از گاز نتیروژن، با استفاه از دیسک الماسی استریل، ریشه‌ها از فاصله پنج میلی‌متری آپکس قطع گردید. بعد از قطع ریشه، با استفاده از یک فایل استریل محتویات موجود در کانال ریشه بر روی دو محیط Blood agar قرار گرفت. یک محیط در شرایط هوازی و محیط دیگر در شرایط بیهوازی (هیدروژن 5%، دی‌اکسیدکربن 10% و نیتروژن 85%) قرار گرفت. ده دندان نیز که فاقد هر گونه پوسیدگی و یا بیماریهای پریودنتال بوده و به علت درمانهای ارتودنسی کشیده شده بود به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد و محتویات کانال آنها به ترتیب ذکر شده بر روی محیط Blood agar قرار گرفت.  بعد از پیدایش کلنی‌ها در محیط کشت، نوع گونه‌های باکتری‌ها با توجه به خصوصیات مورفولوژیکی کلنی‌های کشت شده، فنون رنگ‌آمیزی Gram و استفاده از میکروسکوپ و آزمونهای بیوشیمیایی مشخص شد. از چهل نمونه مورد مطالعه، در 39 نمونه رشد مثبت مشاهده گردید و در تمام 39 نمونه، حداقل یک گونه بیهوازی (اختیاری یا اجباری) رشد کرده بود. در 36 نمونه بیش از یک گونه باکتریایی مشاهده شد که خود تأییدی بر Mix بودن عفونتهای کانال ریشه می‌باشد. مجموعا 126 باکتری از 17 گونه مختلف، جدا شدند. از این تعداد 62 باکتری بیهوازی اجباری و مجموع باکتری‌های بیهوازی اختیاری و اجباری 118 عدد (94%) بود. گونه‌های استرپتوکوک شایعترین باکتری‌ها بودند.  26 نمونه (65% نمونه‌ها) حداقل دارای یک گونه باکترویید بودند که خود بیانگر اهمیت باکتروئیدها در ایجاد عفونتهای کانال ریشه می‌باشد. نکته حائز اهمیت در این مطالعه، تعداد زیاد باکتری‌های بیهوازی در مقایسه با باکتری‌های هوازی بود. مقایسه مطالعات انجام شده هم موید این مطلب است. از سوی دیگر، در هیچ یک از دندانهای کنترل، رشد باکتری مشاهده نشد. براساس نتایج حاصل از این مطالعه باکتری‌ها نقش اساسی در ایجاد عفونت کانال ریشه دارند و عمده باکتری‌های درگیر باکتری‌های بی‌هوازی می‌باشند.   

آمار یکساله:  

بازدید 266

دانلود 89 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (مسلسل 39)
 • صفحه شروع: 

  46
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  345
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

لزوم انجام آزمونهای حیاتی در تشخیص بیماریهای پالپ و افتراق آن با بیماریهای که منشأ اندودنتیک ندارند همیشه تأکید شده است. از آنجا که در تعیین وضعیت بیماری پالپ امکان بررسی بافت آن به طور مستقیم وجود ندارد و وضعیت هیستولوژیکی پالپ نمی‌تواند با توجه به وضعیت کلینیکی آن تعیین شود، دندانپزشک مجبور است مستقیم به کمک تاریخچه بیمار با معاینات کلینیکی و آزمونهای تشخیصی تا حدودی وضعیت پالپ را جهت انجام درمان حدس بزند. با توجه به این که هر آزمون تشخیصی دارای محدودیتهایی است که دقت کاربردی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، لزوم بررسی بیشتر اعتبار و اطمینان این آزمونها در تشخیص بیماری پالپ احساس می‌شود.هدف از این بررسی ارزیابی دقت و توانایی چهار آزمون (سرما، گرما، دق و الکتریکی) پالپ در تعیین بیماری آن می‌باشد. برای این منظور صد دندان قدامی در 62 بیمار که به دلیل درد ناشی از پوسیدگی، ضربه و ترمیم قبلی به بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی مراجعه کرده بودند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. پاسخهای مثبت، منفی، مثبت کاذب و منفی کاذب در هر یک از آزمونها ثبت شد. سپس با استفاده از شاخصهای مهم تشخیصی که شامل حساسیت ویژگی ارزش اخباری مثبت و منفی (NPV , PPV) و نسبتهای درست‌نمایی مثبت و منفی (NLR, PLR) و دقت می‌باشد، داده‌های به دست آمده محاسبه شده با بررسی این شاخصها بهترین آزمون جهت اثبات بیماری به ترتیب 1- آزمون دق 2- آزمون گرما 3- آزمون سرما 4- آزمون الکتریکی پالپ هستند و جهت رد کردن بیماری به ترتیب 1- آزمون دق 2- آزمون الکتریکی پالپ 3- آزمون سرما 4- آزمون گرما می‌باشد.  با محاسبه دقت دقیقترین آزمون به ترتیب 1- آزمون دق با 98% 2- آزمون سرما و گرما با 89% و 3- آزمون الکتریکی پالپ با 83% تعیین شد.  

آمار یکساله:  

بازدید 345

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (مسلسل 39)
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

پلاک میکروبی عامل اصلی بیماریهای پریودنتال و پوسیدگی محسوب می‌شوند. لذا کنترل پلاک امری مهم در پیشگیری از این بیماریها و اساس درمان در تمام درمانهای دندانپزشکی می‌باشد. جهت برداشتن پلاک میکروبی از سطوح دندانی روشهای مختلف ارائه شده است از جمله مدت زمان مسواک زدن که عاملی مهم در برداشت پلاک میکروبی محسوب می‌گردد.  در این مقاله مقایسه‌ای بین کارایی دو روش Modified bass و Rolling در زمانهای سه و پنج دقیقه (بدن رعایت روشی خاص) انجام شده است. برای نیل به مقصود در یک مطالعه Clinical trial، هر یک از روشهای فوق توسط 15 نفر از دانشجویان دندانپزشکی (مجموعاً شصت نفر) که به مدت 48 ساعت مسواک نزده بودند انجام گردید و پس از ثبت پلاک اندکس با استفاده از آزمون تجزیه واریانس‌ها و Post HOC Tuky با نرم‌افزار SPSS 10 با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که روشهای Modified bass و Rolling و مدت زمان پنج دقیقه کارایی یکسانی در برداشتن پلاک میکروبی داشته و تفاوت معنی‌داری نسبت به یکدیگر نداشتند، در حالی که روش Modified bass نسبت به مدت زمان سه دقیقه موثرتر بوده کارایی بهتری در برداشتن پلاک میکروبی داشته است. پس در افرادی که آموزش‌پذیر نمی‌باشند، می‌توان با توصیه انتظار داشت که حداقل بین سه تا پنج دقیقه از مسواک به گونه‌ای استفاده نمایند که تمام سطوح دندان تمیز شود. اگر به این توصیه توجه نمایند، می‌توان انتظار داشت که پلاک کنترل شده است.   

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 89 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (مسلسل 39)
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

هدف از این مطالعه تعیین قدرت باند برشی عوامل باندینگ‌های مختلف One bottle و Self etching primer و Multi step روی سطوح مینایی و عاجی در In vitro می‌باشد. به همین منظور عوامل باندینگ مختلف بر روی سی سطح صاف مینایی که از دندانهای کشیده شده انسان تهیه شده بود مورد ارزیابی قرار گرفت. دندانهای مورد آزمایش به صورت اتفاقی در شش گروه پنج تایی تقسیم شد که عبارتند از گروه های: 1- Single bond   2- Scotch bond    3- Etch α prime    4- Excite   5- Syntac    6- Margin bond  عوامل باندینگ اول و چهارم One bottle بود، دوم و پنجم Multi step و سوم Self etching primer می‌باشد. این بررسی در دو گروه مینایی و عاجی انجام شد که گروه مینایی شامل شش گروه پنج تایی و گروه عاجی شامل پنج گروه ده تایی می‌باشد.  تمام شش گروه عامل باندینگ فوق طبق دستور کارخانه سازنده بر روی سطوح مینایی گذاشته و سپس Cure شدند همین عوامل باندینگ ذکر شده به جز Margin bond بر روی سطوح عاجی باکال و لینگوال قرار داده شد و Cure شدند. سپس استوانه کامپوزیتی بر روی سطوح مینایی و عاجی توسط مولد پلاستیکی قرار گرفت و طبق دستور کارخانه Cure شد. نمونه‌ها هزار مرتبه ترموسایکل شد و سپس در استوانه آکریلی خود سخت شونده مانت شد. استحکام برشی آنها توسط ماشین Instron اندازه‌گیری گردید. یافته‌های حاصل از این مطالعه نشان داد که شش گروه مینایی با آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA مورد ارزیابی قرار گرفت و تفاوت معنی‌داری بین این شش گروه دیده نشد (P<0/05). میانگین استحکام باند در سطوح مینایی 19Mpa تا 28/5Mpa می‌باشد. پنج گروه عاجی با Kruskul Wallis با یکدیگر مقایسه شدند و تفاوت معنی‌داری در استحکام باند برشی بین آنها دیده نشد (P<0/05). میانگین استحکام باند برشی 18/4 Mpa تا 22/8 Mpa در عاج بدست آمد که حداقل آن مربوط به Single bond و حداکثر آن مربوط به  Syntacبود. 

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

علوی شیوا | بسحاق اشرف

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (مسلسل 39)
 • صفحه شروع: 

  72
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

بیماری تالاسمی ماژور با تغییرات واضح در ناحیه کرانیوفاشیال فرد مبتلا همراه است که با استفاده از روش آنتروپومتری می‌توان از این تغییرات آگاهی یافت. هدف این مطالعه بررسی ابعاد ناحیه جمجمه‌ای صورتی در بیماران مبتلا و مقایسه آن با افراد طبیعی جامعه می‌باشد. بدین منظور 98 بیمار (26 پسر و 52 دختر) مبتلا به تالاسمی ماژور در دامنه سنی 21-17 سال مراجعه کننده به مرکز تالاسمی اصفهان به روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند. ابعاد آنتروپومتریک مورد مطالعه با استفاده از کولیس دیژیتالی با دقت 0.01 میلی‌متر به دست آمد و با نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون T-student مورد تحلیل قرار گرفت. متغیرهای فاصله بین گونه‌ای، فاصله گوشه‌های داخلی چشم، ورمیلیون لب بالا، ارتفاع ماندیبل (sto-gn) در پسران مبتلا به تالاسمی ماژور نسبت به پسران طبیعی بزرگتر است. متغیرهای فاصله گوشه‌های داخلی چشم، ورمیلیون لب بالا، ارتفاع ماندیبل (sto-gn)، فاصله بین گونه‌ای، ارتفاع صورتی تحتانی در دختران مبتلابه تالاسمی ماژور نسبت به دختران طبیعی بزرگتر می‌باشد. بنابراین بیماری تالاسمی ماژور سبب مالفورماسیون‌های واضحی در اسکلت سر و صورت به خصوص نواحی استخوان‌ اسفنجی می‌شود.  

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 73 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (مسلسل 39)
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

با توجه به شیوع نهفتگی دندان عقل و نیاز به خارج کردن آن با انجام جراحی، بیمار درجاتی از تورم، درد و محدودیت در باز کردن دهان را متحمل می‌شود. به همین منظور هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر استفاده از دهان شویه‌های بتادین و کلرهگزیدین با سرم فیزیولوژی قبل از جراحی در کاهش تریسموس و تورم می‌باشد. در همین راستا شصت بیمار به طور اتفاقی در سه گروه قرار گرفتند و به افراد هر گروه یکی از دهان شویه‌ها قبل از عمل داده شد. با اندازه‌گیری تورم و تریسموس در روزهای اول، سوم و هفتم بعد از جراحی و آنالیز آماری داده‌ها مشخص شد که کلرهگزیدین میزان تورم و تریسموس را در روزهای اول و سوم پس از جراحی به طور معنی‌داری نسبت به بتادین و سرم فیزیولوژی کاهش می‌دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (مسلسل 39)
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق تعیین اپیدمیولوژی پروتزهای موجود در گروههای سنی منتخب جمعیت استان تهران در سال 1374 می‌باشد. تعداد هفتصد و بیست نمونه (377 زن و 343 مرد) از گروههای سنی II (19-15)، III (44-35) و IV (74-65) با روش نمونه‌برداری تصادفی- خوشه‌ای با انتخاب سیستماتیک و با استفاده از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی، مورد بررسی قرار گرفتند. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و از طریق مصاحبه و مشاهده بود. متغیرها شامل پروتزهای موجود (بدون پروتز، یک بریج، بیش از یک بریج، پروتز متحرک پارسیل، مجموعه بریج و پروتز متحرک پارسیل، پروتز متحرک کامل و پروتزی غیر از موارد فوق مثل ایمپلنت، سن، جنس، محل زندگی، وضعیت اقتصادی، وضعیت تحصیلات و وضعیت بهداشتی) بود. نتایج تحقیق نشان داد که به میزان 22.5% از افراد مؤنث و 23.9% از افراد مذکور در فک پایین و 25.7% از افراد مؤنث و 24.5% از افراد مذکر در فک بالا دارای پروتز می‌باشد. با افزایش سن، بر درصد افراد دارای پروتز افزوده می‌شود. در سه گروه سنی درصد پروتز در فک بالا بیش از فک پایین می‌باشد. رابطه بین پروتزهای موجود و جنس در فک بالا در گروه سنی 44-35 سال (P<0/05)، وضعیت اقتصادی در فک بالا در گروه سنی 44-35 سال (P=0/05)، وضعیت بهداشتی در هر دو فک در گروه سنی 74-65 سال از نظر آماری معنی‌‌دار بود. رابطه بین پروتزهای موجود و متغیرهای محل زندگی و میزان تحصیلات معنی‌دار نبود.   

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0