نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  231
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

این بررسی به مدت 7 ماه از اسفند 1385 تا مهر 1386 در منطقه دیکجه گنبد در استان گلستان صورت پذیرفت و طی آن، اثر متقابل جمعیت روی بازماندگی، شاخص های رشد و رفتارهای رقابتی ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio)  در 4 تراکم مختلف (350، 400، 450 و 500 ماهی در هر هکتار) بین 12 استخر 10 هکتاری در کشت چند گونه ای با کپور ماهیان چینی بررسی شد. خصوصیات زیست سنجی ماهیان شامل طول کل، وزن، نرخ رشد و نرخ رشد ویژه در هر ماه تعیین شد. ماهی کپور معمولی با متوسط وزن 45 گرم به استخرها معرفی گردید و بعد از گذشت 7 ماه به متوسط وزن 705 گرم رسید. با افزایش تراکم ماهی کپور معمولی، شاخص های رشد شامل: وزن ثانویه، نرخ رشد، نرخ رشد ویژه و توده زنده ماهی تا تراکم 450 ماهی در هکتار اختلاف معنی داری نشان نداد (P>0.05)، ولی در تراکم 500 ماهی کپور معمولی در هکتار وزن ثانویه، نرخ رشد و نرخ رشد ویژه کاهش معنی داری نشان داد (P<0.05)، اما توده زنده ماهی افزایش معنی داری داشت (P<0.05). نتایج این تحقیق نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه و با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ذکر شده آب، می توان کپور معمولی را تا تراکم 450 ماهی در هر هکتار بطور موفقیت آمیزی پرورش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 231

دانلود 79 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  109
 • صفحه پایان: 

  118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) موجود کفزی بسیار با ارزشی است که 15000 عدد از آن طی سالهای 1381 لغایت 1385 از دریاچه مخزنی سد ارس به دریاچه شورابیل در استان اردبیل انتقال داده شده است و جمعیت خوبی از آن در این دریاچه تشکیل شده است. بمنطور تعیین زیتوده و حداکثر محصول قابل برداشت این آبزی، از آذر ماه 1385 تا مهر ماه 1386 مطالعاتی در این دریاچه انجام گرفت.نتایج نشان داد که میانگین طول کل شاه میگوهای صید شده 6/14±8/133 میلیمتر و میانگین وزن آنها 4/32 ±5/82 گرم بود و بزرگترین شاه میگوی صید شده دارای طول 196 میلیمتر و وزن 328 گرم بود. در بررسی های انجام شده نسبت نر به ماده در شاه میگوی صید شده از دریاچه شورابیل با تله های تاشو به چشمه 1 سانتیمتری (از گره تا گره مجاور) برابر 45/2 به 1 محاسبه گردید که آزمون مربع کای نیز اختلاف آنرا از نسبت متعارف 1:1 نشان داد (c2=479.01, P<0.05).میانگین همآوری مطلق با حدود اطمینان 95 درصد برابر 5/36±6/396 عدد تخم و همآوری کاری 92/22±11/311 عدد تخم محاسبه شد. زمان اولین پوست اندازی نرها از اواسط اردیبهشت ماه در دمای آب 14 درجه سانتیگراد آغاز و در خرداد ماه به اتمام می رسد. دومین پوست اندازی نرها با اولین پوست اندازی ماده ها توام است و از اوسط مهر ماه با درجه حرارت آب 17 درجه سانتیگراد آغاز می گردد. زمان تکثیر این آبزی در دریاچه شورابیل از نیمه دوم آذر ماه آغاز و تا پایان خرداد ماه ادامه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  222
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

جمع آوری کرم نرئیس (N. diversicolor) از رسوبات تالاب انزلی توسط دستگاه گرب با سطح پوشش 400 سانتیمترمربع در سالهای 1383 تا 1385 انجام شد. در این منطقه شوری آب، مواد آلی کل (TOM) و دمای آب اندازه گیری شد. کرمها تا رسیدن به وزن 200 تا 300 میلیگرم درون مخازن 5/0 تنی (1×1 مترمربع) نگهداری شدند. نتایج نشان داد که بلوغ جنسی در این گونه در دمای 4 تا 6 درجه سانتیگراد و تخمریزی در دمای تقریبا 16 درجه سانتیگراد اتفاق می افتد. با افزایش تدریجی دما از 6 به 16 درجه سانتیگراد اسپرم ها و تخمکها از بدن کرمهای نر و ماده خارج می شوند. نتایج حاصل از بررسی رسیدگی جنسی کرمها در شوریهای مختلف (5/0، 5، 12 و 15 در هزار) نشان داد که مدت زمان لازم جهت رسیدگی جنسی کرمها در شوری 15 در هزار کمتر از سایر شوری های مورد بررسی می باشد. در این آزمایش اختلاف معنی داری در شوری های 12 و 15 در هزار مشاهده نگردید (P>0.05). همچنین نتایج نشان داد که تاثیر دوره نوری (L:D 16:8 (نور به تاریکی) و سیکل دوره ای روشنایی ماه به مدت یک هفته در پایان هر ماه بترتیب در رفتار تولیدمثلی و رسیدگی جنسی همزمان کرمهای مولد نر و ماده نقش دارد.نتایج حاصل از مشاهدات رفتار تولیدمثلی این گونه نشان داد کرمهای نر بالغ با شنا در سطح رسوبات و پس از جستجوی یک ماده بالغ، اسپرمها را بر روی بستر رسوبات آزاد می نمایند و پس از آن می میرند سپس فعالیت کرمهای مولد ماده فزونی یافته و همزمان با آزادسازی اسپرم، تخمکها را آزاد و با حرکات موجی شکل بدن خود اسپرمها را از سطح بستر به درون منافذی که در آن زیست می کنند هدایت و از تخمهای لقاح یافته محافظت می نمایند. لاروهای ایجاد شده از موکوس مترشحه از بدن کرم مولد ماده که می تواند حاوی باکتریها باشد، تغذیه می کنند و پس از مدت زمان 10 تا 14 روز، لاروها به سطح رسوبات مهاجرت می نمایند و کرمهای مولد ماده پس از چند روز بعد می میرند.

آمار یکساله:  

بازدید 222

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  119
 • صفحه پایان: 

  128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

وضعیت رشد و نمو گناد ها و زمان رسیدگی کامل جنسی در ماهی صافی (Siganus sutor) در محیط پرورشی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 800 عدد بچه ماهی 50 تا 80 گرمی طی سالهای 1383 و1384 از محیط طبیعی صید و با تراکم 15 عدد در مترمکعب در حوضچه های بتونی در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ذخیره سازی شدند. ماهیان ذخیره سازی شده در این سالها بترتیب به مدت 24 و 12 ماه پرورش داده شدند تا به سن 5/2 و 5/1 سالگی برسند.رابطه طول - وزن 574 ماهی بصورت W=0.0155 (FL) 3.0701 محاسبه شد. بر اساس نتایج حاصله صافی ماهیان دارای رشد ناهمگون می باشند. نتایج حاصل از بررسی شاخص تغییرات GSI در جنسهای نر و ماده صافی ماهیان یکساله و دو ساله بیشترین میزان GSI در هر دو جنس نر و ماده در اردیبهشت ماه را نشان داد. آنالیز واریانس دادههای مربوط به میزان GSI در جنس نر هیچ اختلاف معنی داری را بین ماهیان یکساله و دو ساله نشان نداد در حالی که میانگین GSI در ماهیان جنس ماده دو ساله در اردیبهشت ماه بنحو چشمگیری بالاتر از ماهیان یکساله بوده و اختلاف آنها معنی دار بود (P<0.05).هماوری مطلق برای ماهی صافی (S. sutor) بین 1300000- 170000 عدد تخم در ماهیان با دامنه طولی 35- 22 سانتیمتر، دامنه وزنی 800 – 215 گرم و تخمدان با وزن 117- 15 گرم بدست آمد. میانگین (±SE) هماوری مطلق برابر 41/77503±03/737931 عدد تخم به ازای هر عدد ماهی ماده بود. هماوری نسبی بین 80/2303- 47/458 عدد تخم بر هرگرم وزن بدن ماهی ماده و با میانگین (±SE) برابر 89/131±1606031 بدست آمد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق با توجه به میزانGSI ، بهترین زمان برای تکثیر ماهی صافی گونهS. sutor اردیبهشت ماه می باشد. بر اساس این نتایج، اگر چه ماهیان یکساله جنس نر قابلیت تولید اسپرم را دارند اما بدلیل عدم باروری ماهیان یکساله جنس ماده، بنظر می رسد باید از ماهیان پرورشی دو ساله به بالا برای تکثیر استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 79 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  129
 • صفحه پایان: 

  138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  225
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

همگام با توسعه آبزی پروری، ایجاد زیستگاههای مصنوعی یکی از راهکارهایی مهم جبران کاهش ذخایر و افزایش صید محسوب می شود. بر همین اساس استقرار سازه های از پیش ساخته شده بعنوان زیستگاه مصنوعی شد. این مطالعه از تابستان 1383 تا پاییز 1386 به مورد اجرا درآمد. سازه ها از مواد متفاوت در هفت ردیف و هر ردیف در سه عمق متفاوت و در دو ایستگاه شاهد ملو از توابع بندر لنگه استقرار داده شدند. نتایج حاصله از نظر نوع سازه ها، اختلاف معنی داری بین واحد تلاش صیادی (CPUE) و تعداد در ردیف هفتم که متشکل از مخلوطی از سازه هاست با شش ردیف دیگر مشاهده شد (P<0.01)، ولی از نظر تنوع گونه ای اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (P>0.01). در مقایسه فصول با یکدیگر به رغم اینکه میانگین CPUE در فصول مختلف تفاوت زیادی داشته ولی چون واریانس داده ها با هم اختلاف معنی داری داشت (P<0.01)، آنالیز واریانس قادر به نشان دادن اختلاف معنی دار میانگین CPUE در فصول مختلف نبود (P>0.05). در یک مقایسه گونه های غالب صید شده که شامل هامور معمولی، خنو گوش قرمز، خنو خاکستری و ماهی صافی معمولی بودند که مقایسه های لازم هم از نظر تعداد ماهی در هر گرگور در روز و همچنین در فصول مختلف صورت گرفته و به رغم اختلاف کمی که در آنها دیده شد، آزمون t اختلاف معنی داری را نشان نداد (P>0.05). تنوع شکل سازه ها باعث شد ماهی هایی که دارای خصوصیات رفتاری متفاوتی هستند در محیط تجمع کنند و تنوع گونه ای آنها بیشتر شود.

آمار یکساله:  

بازدید 225

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  139
 • صفحه پایان: 

  148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

ساختار طولی - وزنی و نسبت جنسی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در دریاچه سد ارس در سال 1387 بطور فصلی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین (± انحراف معیار) طول کل در دوره مطالعه 94/7±43/106 میلیمتر و میانگین (± انحراف معیار) وزن کل نیز 86/10±81/35 گرم بدست آمده است که هر دو فاکتور پایین تر از تراز صادراتی شیلات آذربایجان غربی می باشند. تنها 99/18 درصد از کل صید، طولی بالاتر از تراز صادراتی 120 میلیمتر داشتند و این در حالی است که فقط در 46/16 درصد از کل صید، وزن بالاتر از تراز صادراتی50 گرم دیده شده است. با در نظر گرفتن شواهد موجود، ذخایر شاه میگوی دریاچه سد ارس نسبت به گذشته به شدت کاهش یافته است. بطور کلی نسبت نرها در صید بیشتر از ماده ها بود. مقایسه معادلات رشد نشان داد که نرها در مقایسه با ماده های هم اندازه، وزن بیشتری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 79 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  149
 • صفحه پایان: 

  156
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  323
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

پرتاران از مهمترین اجزای موجودات بنتیک محسوب می شوند که از نظر تعداد مهمترین فون سواحل صخره ای را تشکیل می دهند و نقش حیاتی در زنجیره غذایی دریاها ایفا می کنند. مطالعه و بررسی پرتاران از نظر نقش آنها در زنجیره غذایی آبها و بعنوان شاخص آلودگی جهت بررسی اثرات آلودگی در اکوسیستمهای آبی از اهمیت بسزایی برخوردار است. که می تواند از کنش ها و واکنش هایی که بین اجتماعات مختلف و همچنین محیط زیست آنها بوجود می آید، آگاه نماید (Meadows & campell, 1986).تاکنون تحقیقاتی در ارتباط با اکولوژی پرتاران آبهای سواحل خلیج فارس انجام گرفته است که اهمیت ایجاد چنین فرصت هایی، تنها با شناخت ذخایر موجود و بررسی پراکنش آنها امکانپذیر خواهد بود. شاید بتوان گفت اولین بررسی بر روی موجودات بنتیک آبهای جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان توسط دانشمندی روسی به نام N. Bogoyawlensky در سال 1902 تحقق یافت. نتایج این بررسی چند سال بعد یعنی در سال 1911 توسط محقق زیست شناس دیگری به نام Fauvel انتشار یافت که طی آن 52 گونه از پرتاران خلیج فارس و دریای عمان شناسایی و معرفی شدن(Jones, 1986) . در مورد پرتاران مناطق جزر و مدی سواحل جنوبی ایران، چندین پژوهش منطقه ای در پهنه های جزر و مدی منطقه چابهار و همچنین در پهنه های جزر و مدی منطقه بوشهر در قالب پایان نامه های دانشجویی انجام گرفته است.با عنایت به دلایل ذکر شده و با توجه به اینکه اطلاعات موجود در زمینه پراکندگی و فراوانی پرتاران در آبهای سواحل صخره ای جزایر جنوبی کشورمان بسیار اندک و ناقص است به همین دلیل با انجام این مطالعه در راستای مطالعات سایر گروه های ماکروبنتوزی سواحل صخره ای جزیره هرمز سعی می شود تلاشی در جهت کسب اطلاعات لازم از وضعیت فراوانی و پراکنش پرتاران سواحل صخره ای جزیره هرمز در طول سال انجام شود. مطالعه حاضر در راستای تکمیل تحقیقات اکولوژیک روی ماکروبنتوزهای ناحیه بین جزر و مدی سواحل صخره ای جزیره هرمز، از تابستان 1384 تا بهار 1385 در ناحیه جزر و مدی سواحل صخره ای جزیره هرمز انجام گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 323

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  157
 • صفحه پایان: 

  162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

به رغم کاربردها و مزایای فراوان کشت لنفوسیتهای خون در ماهیان، پایین بودن شاخص میتوزی در لنفوسیتهای کشت داده شده یکی از مشکلات موجود در این روش می باشد که این مشکل را با افزودن مواد محرک تقسیمات میتوزی میتوژن می توان تا حد زیادی برطرف نمود. البته در این ارتباط نوع و غلظت مواد میتوژن مورد استفاده بسیار مهم می باشد. پس از اینکه Nowell در سال 1960کشف کرد ماده فیتوهماگلوتینین می تواند تقسیمات میتوزی را در لنفوسیتهای انسان تحریک کند، بعدها محققین مختلف این ماده را بعنوان ماده میتوژن در کشت لنفوسیتهای ماهیان مختلف از جمله تاسماهی سفید (Eenennaam et al., 1998) Acipenser transmontanus، ماهی ازون برون Acipenser stellatus و فیلماهی Huso huso (Nowruzfashkhami & Khosroshahi, 1999)، تاسماهی ایرانی (Nowruzfashkhami et al., 2000) Acipenser persicus، ماهی بستر (Huso huso×Acipenser sturio) و تاسماهی سفید (Fujiwara et al., 2001) بکار بردند. تعدادی از محققین نیز ماده  LPS را بدین منظور استفاده کردند.در این تحقیق ضمن بدست آوردن بیشترین شاخص میتوزی در لنفوسیتهای کشت داده شده تاسماهی شیپ با استفاده از دو ماده میتوژن فیتوهماگلوتینین (PHA-P) و ماده لیپوپلی ساکاریدی (LPS) استخراج شده از باکتری E. Coli، روش کشت گلبولهای سفید خون این ماهی نیز به منظور بدست آوردن تعداد زیادی گسترش کروموزومی با کیفیت مناسب بهینه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این تحقیق شبیه سازی سه بعدی فرآیند انجماد ماهی با استفاده از روش عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. هندسه سه بعدی ماهی با اندازه برداری نقطه به نقطه تولید شده است. خواص ترموفیزیکی ماهی به صورت توابعی از دما و رطوبت ماهی درنظر گرفته شده اند. انجماد ماهی طی دو فرآیند انجماد به روش غوطه وری و انجماد با هوای سرد شبیه سازی شده و اثر عوامل موثر بر زمان انجماد شامل دما و محتوی آب اولیه ماهی مورد بررسی قرار گرفته است. بار حرارتی محصول جهت رسیدن به دمای موردنظر و تغییرات زمانی دما در نقاط مختلف ماهی جهت انجماد موثر محصول و نیز زمان انجماد توسط غوطه وری در آب نمک و نیز روش وزش هوای سرد محاسبه شده اند. نتایج نشان می دهند در روش غوطه وری به دلیل نرخ انجماد کند، دمای اولیه ماهی می تواند نقش موثری در زمان انجماد داشته باشد. از طرفی استفاده از ترکیب دو روش غوطه وری و وزش هوای سرد در مراحل مختلف انجماد، می تواند علاوه بر کاهش شدید زمان انجماد نسبت به روش غوطه وری، تلفات حرارتی روش وزش هوای سرد را به مقدار زیادی کاهش دهد. مقایسه توزیع دما در مرکز ماهی تطابق خوبی با نتایج تجربی موجود نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این بررسی از مراحل تخم، لارو با کیسه زرده و لارو پس از تغذیه فعال تعداد 270 عدد نمونه در هر مرحله جهت جداسازی عوامل قارچی نمونه برداری گردید. به منظور شناسایی و شمارش فلور قارچی نمونه های تخم و لارو پس از تهیه سوسپانسیون و رقیق سازی، در شرایط استریل بر روی محیطهای کشت سابرودکستروز آگار (SDA) کورن میل آگار(CMA) حاوی کلرامفنیکل و جنتامایسین کشت داده شد. همچنین به منظور جداسازی و شناسایی ساپرولگنیا نیز از روش تهیه گسترش مرطوب و تلقیح بر روی محیط کشت گلوکز پپتون آگار (GP) بر اساس کلیدهای شناسایی و ساختار اسپورانژیوم استفاده گردید. در تخم قارچهای، پنیسیلیوم، کلادوسپوریوم، فوزاریوم، مخمر، موکور، آسپرژیلوس نایجر و پسیلومایسس و در آب انکوباسیون، قارچهای پنیسیلیوم، کلادوسپوریوم، فوزاریوم، آسپرژیلوس نایجر، موکور، پسیلومایسس و مخمر بترتیب با بیشترین فراوانی جداسازی شدند. همچنین در لارو با کیسه زرده بترتیب قارچهای کلادوسپوریوم، فوزاریوم، آلترناریا و مخمر و در آب پرورشی این لاروها قارچهای کلادوسپوریوم، پنیسیلیوم، فوزاریوم و آلترناریا بیشترین فراوانی را داشته اند. در لارو پس از تغذیه بیشترین فراوانی قارچها شامل کلادوسپوریوم، پنیسیلیوم، فوزاریوم، آلترناریا، مخمر، آسپرژیلوس فومیگاتوس و موکور و در آب پرورشی لاروهای با تغذیه فعال قارچهای کلادوسپوریوم، پنیسیلیوم، فوزاریوم، مخمر و آسپرژیلوس نایجر بوده است. در کلیه مراحل فوق قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا از تخم، لارو و آب جداسازی گردید. قارچهای کلادوسپوریوم، پنیسیلیوم، فوزاریوم، مخمر و ساپرولگنیا بطور مشترک در هر سه مرحله تخم، لارو با کیسه زرده و لارو با تغذیه فعال مشاهده شده اند. بین میانگین شمارش کلی پرگنه های قارچی تخم (51/3± 08/15) و آب (63/2±91/15) اختلاف معنی دار از نظر آماری مشاهده نشد (P>0.05). بین میانگین شمارش کلی پرگنه های قارچی لارو با کیسه زرده (05/1±33/5) و آب (11.77±2.39) نیز اختلاف معنی دار از نظر آماری مشاهده گردید (P<0.05). همچنین در مرحله لاروی (پس از تغذیه فعال) بین میانگین شمارش کلی پرگنه های قارچی لارو (46/12±32) و آب (79/12±11/31) نیز اختلاف معنی دار آماری مشاهده نگردید (P>0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 79 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  217
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

رودخانه بهمنشیر از رودخانه کارون منشعب می گردد و در نهایت به خلیج فارس می ریزد. این رودخانه تحت تاثیر جزر و مد بوده و تاثیر آن تا بالای منطقه مصبی منتقل می شود. بالا آمدن آب رودخانه در اثر مد دریا و شور شدن آن، بر ترکیب و پراکنش فیتوپلانکتونها تاثیرگذار بوده است. این بررسی به مدت یکسال در 5 ایستگاه انجام شد و ترکیب فیتوپلانکتونها شناسایی و اندازه گیری گردید. بخشی از رودخانه بهمنشیر، دارای ویژگی رودخانه ای (آب شیرین) و بخشی منطقه مصبی (لب شور) می باشد. بیشترین فراوانی فیتوپلانکتونها را رده باسیلاریوفیسه تشکیل می دهد و جنسهایی مانندCyclotella ، Nitzschia و Melosira فراوانی بیشتری دارند. در منطقه مصبی سیانوفیسه ها نیز حضور دارند. شوری آب سبب حضور جنسهایی با سازگاری اوری هالین (Euaryhaline) و استنوهالین (Stenohaline) شده است. جنسهای فیتوپلانکتونی مانند Nitzschia، Cyclotella، Synedra و Melosira در شوریهای با دامنه وسیع تر و جنسهایی مثل Lauedria Coscinodiscus، Rhizosolenia و  Cheatocerus فقط در منطقه مصبی و با شوریهای بالاتر حضور داشتند. برخی از گونه های دریایی بدلیل مد شدید اروند رود وارد ابتدای رودخانه بهمنشیر می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 217

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

ماهی شیر یکی از گونه های مهم اقتصادی خلیج فارس و دریای عمان می باشد. به منظور تعیین پیراسنجه های رشد، مرگ و میر، ضریب بهره برداری و گروههای همزاد ماهی شیر اطلاعات مربوط به فراوانی طولی 4515 عدد ماهی از فروردین ماه تا اسفند ماه 1386 از سه تخلیه گاه اصلی بندرلنگه، بندرعباس و بندرجاسک در استان هرمزگان جمع آوری گردید. پیراسنجه های رشد L ¥، K و مقدار t 0 بترتیب 24/150 سانتیمتر، 66/0 بر سال و 157/0– سال بدست آمد و نتایج نشان داد که این ماهی از سرعت رشد بالایی در دو سال اول زندگی برخوردار است. تعیین سن این ماهی با استفاده از روش پیشرفت مدها (پیراسنجه های رشد) نشان داد که متوسط طول ماهیان در پایان سال اول به 3/80 سانتیمتر بالغ می گردد. این طول در پایان سالهای دوم، سوم و چهارم بترتیب به 1/114، 6/131 و 6/140 سانتیمتر می رسد. مقدار شاخص ضریب رشد (ǿ) برابر با 1/4 محاسبه شد که با سایر مطالعات انجام شده در اقیانوس هند مشابهت دارد. مرگ و میر کل، طبیعی، صیادی و ضریب بهره برداری بترتیب 11/2، 67/0، 44/1 (بر سال) و 64/0 محاسبه گردید. بر اساس روش با تاچاریا در مجموع 5 گروه همزاد از ماهی شیر تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی سوکلا در خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش ریز ماهواره بررسی گردید. در زمستان 1385 و بهار 1386 حدود 5-3 گرم از بافت نرم انتهای باله سینه ای و باله پشتی 184 نمونه ماهی جدا و در الکل اتیلیک خالص (96 درصد) تثبیت شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) با استفاده از 10 جفت آغازگر ریز ماهواره صورت گرفت. دندروگرام فاصله ژنتیکی با استفاده از نرم افزار ژنتیکیMEGA 4.0.2  ترسیم گردید. حداکثر مقدار Fst (0.063) بر اساس آزمون AMOVA بین نمونه های بندر دیر با نمونه های پزم که دارای کمترین میزان جریان ژنی (7/3) است، مشاهده گردید. میزان Rst بر اساس آزمون AMOVA بین مناطق واقع در یک ناحیه نمونه برداری غیرمعنی دار ولی بین مناطق واقع در نواحی مختلف معنی دار بود (P<0.01). بر اساس درخت فیلوژنی رسم شده، مناطق مختلف به دو خوشه تقسیم شدند، خوشه اول شامل مناطق بوشهر و دیر بوده و خوشه دوم از آن منشعب شده و به دو گروه تقسیم شده است گروه اول شامل نمونه های مناطق پزم و بریس و گروه دوم شامل نمونه های مناطق بندر لنگه و بندرعباس می باشد. ماهی سوکلا در خلیج فارس و دریای عمان احتمالا دارای 3 جمعیت مجزا است که شامل جمعیت های بوشهر، هرمزگان و چابهار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

این مطالعه در سالهای 1384-1383 در سواحل استان مازندران انجام شد. نمونه برداریها بصورت ماهانه همزمان با فعالیت لنج های صیادی کیلکا در شب صورت گرفت. میانگین و انحراف معیار طول کل ماهیان کیلکا بین 7±100 تا 5±113 میلیمتر و وزن آنها بین 9/1±0/7 تا 0/1±3/10 گرم نوسان داشت. بیشترین میزان تغذیه در فروردین ماه با تراکم 153±280 نمونه و زیتوده 6/1±9/2 میلیگرم بود که 7 درصد آنرا Acartia و 93 درصد را نوزاد و لارو بالانوس در محتویات معده تشکیل می داد. از اسفند ماه تا شهریور ماه 67 تا 100 درصد تراکم موجودات مربوط به نوزاد و لارو بالانوس بود ولی در فصل پاییز و ماههای دی و بهمن زیتوده تحت تاثیر مقادیر بالای راسته پاروپایان (Copepoda) Acartia spp. بوده است.در فصل بهار با گرم شدن هوا بالانوس تولیدمثل می نماید و به همین دلیل نوزاد و لارو آن در جمعیت مروپلانکتون ظاهر شده و در نتیجه در محتویات معده کیلکای معمولی مشاهده شدند. در تابستان بیش از 90 درصد محتویات معده کیلکای معمولی را نوزاد و لارو بالانوس تشکیل داده و با سرد شدن هوا میزان پاروپایان در معده آنها افزایش داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

غلظت فلزات سنگین (Cd ,Pb ,Cu ,Zn) در رسوبات بستر در دو نقطه در ساحل در اعماق 10 و 15 متری در 5 ایستگاه از آستارا (' 52 و 48o طول شرقی و' 26 و 38o عرض شمالی) تا کیاشهر (' 53 و 49o طول شرقی و ' 27 و 37o عرض شمالی) در حوضه جنوب غربی دریای خزر (آبهای ایران) در پاییز سال 1380 مورد بررسی قرار گرفت. از روش مخلوط دو اسید HCl+HF جهت هضم نمونه ها استفاده شد و یک نمونه خاک  (Soil-70) بعنوان ماده استاندارد مرجع (CRM) جهت تایید صحت آنالیزهای انجام شده مورد تجزیه قرار گرفت. تجزیه دستگاهی توسط اسپکتروفتومتر جذب اتمی (با سیستم شعله) انجام شد. رسوبات به جهت تعیین نوع ذرات دانه بندی شدند.در بررسی حاضر بجز یک نمونه که کادمیم آن 5/4 (میکروگرم بر گرم وزن خشک) گزارش شده است، سایر نتایج کمتر از غلظت حد مجاز کادمیم برای اثرات محدوده پایین Effects Range Low (ERL)  بر اساس دستورالعمل کیفیت رسوبات (Sediment Quality Guidline) از سازمان NOAA آمریکا بوده است. همچنین مس با حداکثر مقدار 55/19 (میکروگرم بر گرم وزن خشک) از حداکثر مجاز (34 میکروگرم بر گرم وزن خشک) تعیین شده بوسیله NOAA پایین تر بود. سرب و روی بترتیب با حداکثر مقادیر 7/25 و 5/54 (میکروگرم بر گرم وزن خشک) از مقادیر حد مجاز (سرب 47 و روی 124) تعیین شده برای این فلزات در ر سوبات پایین تر بودند. از این بررسی ها اینطور بنظر می آید که این ناحیه بطور جدی از نظر مواد آلاینده مورد بررسی (Cd ,Pb ,Cu ,Zn) مورد تهدید قرار ندارد و مقادیر بدست آمده از محلهای نمونه برداری نسبتاً پایین تر از سطحی است که بتواند برای محیط زیست خطری ایجاد نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  108
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

بمنظور مدیریت بهینه در دریاچه سد لار پارامترهای لیمنولوژیک و بیولوژیک از جمله شناسایی، تراکم و پراکنش فیتوپلانکتونها و تغییرات آنها طی 6 مرحله نمونه برداری از خرداد ماه تا آبان ماه سال 1384 انجام پذیرفت. نمونه ها توسط تور پلانکتونگیر 30 میکرون و از اعماق مختلف (لایه های 0، 5، 10، 20 و 30 متری) با دستگاه روتنر برداشته و توسط فرمالین به نسبت 4 درصد تثبیت و در آزمایشگاه با میکروسکوپ معکوس مطالعه شدند.در این بررسی در مجموع 34 جنس در 7 شاخه فیتوپلانکتونی شناسایی گردید. از بین جنس های شناسایی شده 11 جنس مربوط به شاخه Bacillariophyta، 1 جنس مربوط به شاخه Euglenophyta، 11 جنس مربوط به شاخه Chlorophyta، 5 جنس مربوط به شاخه Cyanophyta، 3 جنس مربوط به شاخه Pyrrophyta، 1 جنس مربوط به شاخه Cryptophyta و 2 جنس مربوط به شاخه Chrysophyta تعلق داشتند.غالبیت فیتوپلانکتونی در این سد مخزنی با شاخه باسیلاریوفیتا بوده که 83/82 درصد جمعیت سالانه را دارا بودند و  نمونه های غالب آن جنسهای Cyclotella، Navicula  و Nitzchia می باشند. شاخه کلروفیتا با فراوانی 89/12 درصد با جنسهای Oocystis، Pediastrum، Scenedesmus و Chlorella در رده دوم قرار دارد. سایر شاخه های فیتوپلانکتونی که از درصد جمعیتی کمتری برخوردارند عبارت بودند از کریزوفیتا با فراوانی 21/2 درصد با جنسهای Dinobryon  و Malomonas، سیانوفیتا با فراوانی 32/1 درصد با جنسهایAnabaena ، Oscillatoria و Gleocapsa، پیروفیتا با فراوانی 52/0 درصد با جنسهای Cyratium و Peridinium، اگلنافیتا با فراوانی 13/0 درصد با جنس Euglena  و کریپتوفیتا با فراوانی 08/0 درصد با جنس Cryptomonas می باشند.میانگین بیشترین تراکم سلولهای فیتوپلانکتونی در تمامی ماههای نمونه برداری به شاخه باسیلاریوفیسه به تعداد 571/21± 10770666 عدد در لیتر تعلق داشته و غالبترین جنس از این شاخه که در تمام فصول سال به تعداد زیاد مشاهده شد، جنس Cyclotella بود. رتبه دوم شاخه کلروفیتا با میانگین تعداد 573/39±2927000 عدد در لیتر قرار داشت که جنسهای غالب آن Oocystis، Pediastrum، Scenedesmus  و Chlorella بوده و سایر شاخه ها درصد جمعیت کمتری داشتند.طبق آزمونهای غیرپارامتریک کروسکال والیس و من – ویتنی بین فراوانی فیتوپلانکتونها در ایستگاهها و ماههای مختلف اختلاف معنی دار آماری وجود داشته (P<0.05) ولی بین اعماق مختلف هیچ اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد (P>0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 79 استناد 1 مرجع 2