نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

سابقه و هدف: رمی ‌فنتانیل یک داروی مخدر کوتاه اثر است که علی ‌رغم عبور سریع از جفت، در بدن جنین نیز به سرعت متابولیزه می‌ گردد و اثرات سوء کمتری بر جنین اعمال می ‌کند. هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه ‌ای دو دوز مختلف انفوزیون رمی فنتانیل بر روی آپگار اسکور نوزادان و بیداری مادران به هنگام بیهوشی عمومی در سزارین الکتیو می ‌باشد.مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 90 مادر 18 تا 35 ساله کاندید سزارین انتخابی انجام شد. مادران با روش تخصیص تصادفی به 3 گروه مساوی شامل انفوزیون رمی فنتانیل با دوز 0.2 mg/kg/min (گروه مورد)، انفوزیون نرمال سالین با همان حجم و سرعت (گروه شاهد) و انفوزیون رمی فنتانیل با دوز 0.1 mg/kg/min (گروه مورد) تقسیم شدند. نمره آپگار نوزادان در دقایق 1 و 5 پس از تولد ثبت شد. فشارخون و ضربان قلب مادران، قبل از شروع القا بیهوشی و بلافاصله قبل و بعد از لوله گذاری تراشه و 5 دقیقه بعد از آن اندازه ‌گیری و ثبت شد. داده‌ ها توسط آزمون ‌هایT-test ،Anova  و Repeated measures مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: میانگین فشار سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب مادر قبل از القا، یک دقیقه پس از لوله‌ گذاری، 5 دقیقه پس از لوله ‌گذاری و نیز پس از خروج جنین در گروه‌ های مورد کمتر از گروه شاهد بوده است و از لحاظ آماری تفاوت معنی ‌داری داشت (p<0.05). میانگین آپگار نوزادان در دقایق اول و پنجم در سه گروه از لحاظ آماری تفاوتی معنی ‌داری نداشت (p<0.05).استنتاج: به نظر می ‌رسد که داروی رمی فنتانیل دارای اثرات کنترل کننده و محافظتی بر تغییرات نوسانی فشارخون و ضربان قلب مادر بوده و اثرات سوء آشکاری بر مادر و جنین اعمال نمی ‌کند. این یافته ‌ها می ‌تواند تاییدی بر استفاده گسترده ‌تر از این داروی مخدر سیستمیک در کمک به بیهوشی در عمل سزارین باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

سابقه و هدف: ترانسفیوژن ‌های مکرر در افراد مبتلا به تالاسمی، آنها را در خطر عوارض ناشی از افزایش بار آهن قرار می ‌دهد که منجر به اختلال در عملکرد تعدادی از ارگان ‌ها همچون قلب، غدد درون ریز از جمله کبد و پانکراس در این بیماران می ‌شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی تغییرات بالینی و آزمایشگاهی مربوط به پانکراس در بیماران تالاسمیک انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی بوده است. جامعه مورد بررسی شامل 64 بیمار تالاسمیک ماژور بودند که در دو گروه دیابتیک و غیردیابتی مورد مطالعه قرار گرفتند. علاوه بر برخی از خصوصیات فردی و آزمایشگاهی، آمیلاز، لیپاز و تریپسین سرم و الاستاز مفوعی نیز در هر دو گروه بررسی شدند. مقایسه نتایج با استفاده از آزمون ‌های T-test،Mann-Whitney  و Fisher's exact انجام گرفت.یافته ها: میانگین سه فریتین آخر بین دو گروه دیابتیک و غیردیابتیک دارای اختلاف آماری معنی ‌دار بود (p<0.05). بیماران دیابتیک و غیردیابتیک از لحاظ میانگین میزان انسولین سرم، آمیلاز سرم و الاستاز مدفوعی اختلاف قابل توجهی نداشته ‌اند در صورتی ‌که در موارد قندخون ناشتا و 2 ساعت پس از صرف غذا تفاوت کاملا معنی دار دیده شد (p<0.05). بررسی تست ‌های آزمایشگاهی انجام شده از نظر مقادیر نرمال و کمتر از نرمال نیز بیانگر وجود اختلاف واضح آماری در مقدار لیپاز سرم و الاستاز مدفوعی در دو گروه بوده است (p<0.05).استنتاج: بیماری دیابت شیرین در کودکان تالاسمیک می ‌تواند اثرات نامطلوبی بر برخی از عملکردهای پانکراسی بر جای گذارد. بروز دیابت در زمینه تالاسمی، بیشتر در اثر ایجاد مقاومت بافتی در مقابل انسولین می‌ باشد تا تخریب سلول ‌های بتای پانکراسی و کاهش سطوح انسولین سرم.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

سابقه و هدف: کنه ‌های سخت یکی از مهمترین بندپایان خون خوار، متعلق به رده عنکبوتیان می ‌باشند. آنها می ‌توانند گروه‌ های مختلفی از عوامل بیماریزا از قبیل آربوویروس ‌ها، باکتری ‌ها و عوامل انگلی را به انسان و حیوان انتقال دهند. شناسایی فون کنه ‌های سخت در یک منطقه، در پایش برنامه‌ های کنترل آنها و در نتیجه پیشگیری از بیماری ها بسیار حائز اهمیت می ‌باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی در شهرستان ساری در شمال ایران 10 درصد از روستاها و در هر روستا 10 درصد از گله‌ ها (گاو، گوسفند و بز) و در هر گله 10 درصد از حیوانات، در فصول مختلف سال، از تیر 1386 الی خرداد 1387 در هر ماه یک بار بررسی شدند. بانک اطلاعاتی نرم ‌افزار (Geographical Information System) GIS برای تهیه نقشه موضوعی مربوط به پراکندگی گونه ‌های کنه مورد بررسی با دقت دهستان تهیه شد.یافته ها: شش گونه متعلق به شش جنس مختلف از کنه‌ های سخت شامل ریپی سفالوس بورسا، هیالوما دتریتوم، بوئوفیلوس آنولاتوس، همافیزالیس پونکتاتا، ایکسودس ریسینوس و درماسنتور مارژیناتوس از روی حیوانات جمع ‌آوری شدند. فراوانی نسبی این جنس ‌ها به ترتیب عبارت بود از: 63.76، 15.35، 9.58، 7.63، 1.86 و 1.78 درصد. نقشه GIS پراکندگی گونه ‌های صید شده نیز تهیه شد.استنتاج: نتایج نشان داد که ریپی سفالوس بورسا گونه غالب کنه سخت بر روی حیوانات اهلی در شهرستان ساری است.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 146 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1045
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

سابقه و هدف: شپش ‌ها از جمله انگل‌ های خارجی هستند که به دلیل انتقال عوامل بیماریزا چون تیفوس، تب راجعه و ... از دیرباز مورد توجه محققان مختلف بوده‌ اند. آلودگی به شپش سر در اکثر کشورهای جهان شایع بوده و بیشتر در گروه سنی 6 تا 11 سال دیده می‌ شود. این مطالعه به منظور ارزیابی روش ‌های مبارزه با آن در بین دانش ‌آموزان مقطع ابتدایی در شهرستان املش استان گیلان صورت گرفته است.مواد و روش ها: در این مطالعه از دو فرمولاسیون شامپو پرمترین 1 درصد و لوسیون لیندن 1 درصد به دو صورت مصرف شامپو توسط پژوهشگر و مصرف شامپو و لوسیون توسط بیمار بر روی 147 نفر (102 دختر و 45 پسر) آلوده که به شکل تصادفی از مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه شهرستان املش انتخاب شده بودند، استفاده شد.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد بین تاثیر دو فرمولاسیون شامپو و لوسیون در دانش ‌آموزان دختر و پسر تفاوت معنی ‌داری وجود دارد (p<0.05)، در حالی ‌که بین دو روش مصرف توسط بیمار و محقق رابطه معنی‌ داری مشاهده نمی ‌شود (p>0.05).استنتاج: در صورت ارائه آموزش صحیح مصرف داروها و نکات بهداشتی به دانش ‌آموزان می ‌توان نتایج مطلوبی در پیشگیری و کنترل این بیماری دریافت نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1045

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  579
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به این که برای سنجش فراشناخت بدشکلی بدن آزمونی وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه 200 دانشجو (100 دختر و 100 پسر)، 20 نفر مبتلا به اختلال بدشکلی بدن و 20 نفر که تشخیص این اختلال را نداشتند به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن را تکمیل کردند.یافته ها: روایی همزمان پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن با مقیاس اصلاح شده وسواس فکری عملیYale-Brown  برای اختلال بدشکلی بدن برابر با r=0.74 بود (p=0.001). در تحلیل عاملی اکتشافی، عامل ‌های شناسایی شده به ترتیب عبارت‌ بودند از: راهبردهای کنترل فراشناختی، ائتلاف فکر - عمل (عینیت بخشیدن به افکار مربوط بدشکلی)، باورهای مثبت و منفی فراشناختی (در مورد ظاهر) و رفتارهای ایمنی که در مجموع 48 درصد از واریانس پرسشنامه را تبیین کردند. علاوه بر این، نمرات گروه مبتلا به اختلال بدشکلی بدن در پرسشنامه به طور معنی ‌داری بالاتر از گروه سالم بود. ضریب آلفای کرانباخ برای چهار عامل نیز بالای 0.7 بود.استنتاج: پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن از روایی و پایایی مناسبی برای ارزیابی مشکلات فراشناختی اختلال بدشکلی بدن برخوردار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 579

دانلود 242 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  54
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  474
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

سابقه و هدف: کودکان سندرم داون نه تنها در رشد فعالیت های حرکتی با تاخیر مواجه اند، بلکه در بدست آوردن مهارت حرکتی (بویژه اندام فوقانی) نیز مشکلات زیادی دارند. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فعالیت ‌های هماهنگی چشم و دست بر میزان مهارت دست دانش آموزان سندرم داون آموزش پذیر می پردازد.مواد و روش ها: 15 کودک سندرم داون با دامنه سنی 7 تا 10 سال (میانگین سنی 14.19±98.4 ماه) در این مطالعه مداخله ‌ای که از طریق روش ساده و در دسترس انتخاب شدند شرکت کردند. کودکانپس از آشنایی با نحوه انجام آزمون، جهت سنجش زبردستی با آزمون پورد و پگ برد مورد ارزیابی قرار گرفتند. کودکان در 8 هفته (24 جلسه 40 دقیقه ‌ای) برنامه درمانی هماهنگی چشم و دست شرکت کردند و در پایان دوره درمانی مجددا با آزمون پورد و پگ برد ارزیابی شدند. برای مقایسه نتایج مطالعه، از آزمون ‌های آماری Mc-Nemar و Wilcoxon استفاده گردید.یافته ها: میانگین سرعت حرکت دست غالب و مغلوب، هماهنگی دو دست و مهارت دست قبل و بعد از مداخله، تفاوت معنی ‌داری داشت (p<0.05). با وجود این، میانگین افزایش سرعت حرکت دست غالب و مغلوب، هماهنگی دو دست و مهارت دست در دختران و پسران، چپ دست ‌ها و راست دست ‌ها معنی ‌دار نبود (p>0.05).استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که فعالیت ‌های هماهنگی چشم و دست بر میزان مهارت دست کودکان سندرم داون آموزش ‌پذیر موثر بوده است. اما جنسیت و برتری طرفی تاثیری بر روند بهبود مهارت دست این کودکان نداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 474

دانلود 211 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  60
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  246
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

سابقه و هدف: جداشدگی شبکیه از جمله گرفتاری ‌های چشمی است که در صورت تشخیص به موقع می ‌توان مانع از عوارض بعدی آن شد. این مطالعه در جهت بررسی شیوع علل جداشدگی شبکیه در مراجعه کنندگان به یک بیمارستان در تبریز صورت گرفت تا در صورت نیاز تدابیر لازم در جهت پیشگیری انجام شود.مواد و روش ها: طی یک مطالعه توصیفی تعداد 300 بیمار با جداشدگی شبکیه مراجعه‌ کننده به بیمارستان نیکوکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 86 تا 88 مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات دموگرافیک، سابقه بیماری ‌های چشمی، علل جداشدگی شبکیه و درمان ‌های انجام شده برای تمام بیماران ثبت گردید.یافته ها: میانگین بیماران سنی مورد بررسی 17.1±42.5 سال و 69 درصد مرد و 31 درصد زن بودند. در 52.7 درصد موارد درگیری در چشم راست و در 47.3 درصد موارد درگیری در چشم چپ بود. میوپی تنها در 27.3 درصد از بیماران وجود داشت. در 37 درصد از بیماران سابقه قبلی جراحی کاتاراکت وجود داشت. در بین بیماران مبتلا به دکولمان رتین، در 28.7 درصد سابقه ‌ای از تروما وجود داشت. تفاوت آماری معنی ‌داری بین دو جنس از نظر میوپی، دیابت و تروما (p<0.05)، وجود داشت.استنتاج: نتایج مطالعه نشان داد که وجود عواملی چون دیابت، سن بیماران، جنس مذکر، وجود میوپی و وجود سابقه جراحی کاتاراکت در سابقه بیماران از فراوانی بالایی برخوردار بود. بنابراین انجام بررسی ‌های تکمیلی و مداخله در زمان لازم در کاهش میزان جداشدگی شبکیه در این بیماران می ‌تواند کمک کننده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 246

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

سابقه و هدف: برنامه ترخیص از قسمت ‌های مهم و منحصر به فرد حرفه پرستاری است. با توجه به این ‌که بیماران بستری در بخش سوختگی پس از ترخیص نیاز به مراقبت ‌ها و اقدامات بازتوانی دارند، لذا وجود یک برنامه اصولی ترخیص جهت این بیماران ضروری به نظر می ‌رسد. این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه پرستاران در مورد مشکلات و موانع موجود در اجرای برنامه ترخیص در بخش سوختگی انجام شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، جامعه پژوهش را پرستاران شاغل در بخش سوختگی بیمارستان ‌های امام رضا مشهد و زارع ساری تشکیل دادند که به روش نمونه‌ گیری غیراحتمالی ساده و تعداد 90 نفر در مطالعه شرکت داشته ‌اند. جهت جمع ‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ هایی مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و سوالات باز و بسته در مقیاس لیکرت در مورد مشکلات و موانع موجود در اجرای برنامه ترخیص در بخش سوختگی استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بارکاری بالای پرستاران علی ‌رغم شرایط سخت محیط کار، فرصت ناکافی پرستاران به دلیل مشغله زیاد، عدم آشنایی پرستاران نسبت به برنامه ترخیص، فقدان سیستم ‌های حمایتی مالی و روانی برای بیماران در جامعه و فقدان بسته ‌های آموزشی و برنامه استاندارد ترخیص از موانع مهم در اجرای برنامه ترخیص مدون می ‌باشد.استنتاج: با توجه به یافته ‌های مطالعه و موانع موجود در اجرای برنامه ترخیص می‌ توان با برگزاری کلاس ‌های ضمن خدمت برای پرستاران، تهیه و تدوین بسته ‌های آموزشی و برنامه استاندارد ترخیص و افزایش پرسنل پرستاری با توجه به استانداردهای جهانی، شرایط مناسبی را جهت اجرای برنامه ترخیص فراهم نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 155 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  74
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

سابقه و هدف: TNFa، CRP، IL-6 شاخص ‌های التهابی جدید قلبی - عروقی بوده که بالا رفتن غلظت آنها باعث افزایش بیماری ‌های قلبی - عروقی می ‌شود. این تحقیق با هدف، مقایسه پاسخ پلاسمایی TNFa، CRP و IL-6 پسران چاق و غیرچاق نابالغ نسبت به یک جلسه فعالیت ورزشی کوتاه مدت انجام شد.مواد و روش ها: در یک مطالعه نیمه تجربی 21 دانش آموز 11 تا 14 ساله پسر که کاملا سالم بودند به ‌طور تصادفی منظم انتخاب شدند و به دو گروه آزمودنی ‌های چاق (وزن 17.33±77.07 کیلوگرم) و آزمودنی ‌های با وزن طبیعی (وزن 54.7±8.28 کیلوگرم) تقسیم شدند. آزمودنی ‌ها پس از 5 دقیقه گرم کردن، با 65 تا 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی خود به مدت 40 دقیقه بر روی دوچرخه کارسنج به فعالیت پرداختند و بازگشت به حالت اولیه در 5 دقیقه انجام شد. نمونه‌ های خونی قبل، بلافاصله بعد و یک ساعت بعد از فعالت برای سنجش میزان TNFa، HS-CRP وIL-6  گرفته شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ ها از روش ‌های آماری T-test و Repeated measuers و آزمون تعقیبیLSD  استفاده شد.یافته ها: در مقایسه دو گروه مقادیر TNFa،CRP  و IL-6 گروه چاق در مقایسه با گروه با وزن طبیعی در هر سه زمان به ‌طور معنی ‌داری بالاتر بود (p<0.05).استنتاج: نتایج این پژوهش نشان داد یک دوره فعالیت ورزشی با شدت 65 تا 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی باعث افزایش عوامل التهابی کودکان چاق و وزن طبیعی نابالغ می ‌شود. بنابراین فعالیت ورزشی می ‌تواند پاسخ ایمنی و التهابی پسران نابالغ را فعال سازد و میزان برخی از شاخص ‌های مذکور را افزایش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 162 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  80
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  443
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

سابقه و هدف: استفاده از ایمونوتایپینگ در طبقه ‌بندی لوسمی ‌ها روز به روز در حال پیشرفت بوده و این روش اطلاعات مفیدی در مورد طبقه ‌بندی صحیح لوسمی ‌ها و بالطبع پیش ‌آگهی و درمان در اختیار قرار می ‌دهد. این مطالعه در طی یک سال با هدف تعیین درصد فراوانی CD مارکرها در بیماران لوسمی ‌های حاد مراجعه ‌کننده به بیمارستان امام خمینی ارومیه انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که در بیمارستان امام خمینی ارومیه از اول مرداد 1387 تا اول مرداد 1388 انجام شد. از 119 بیمار ارجاع داده شده در مدت یک سال نمونه‌ گیری به صورت تصادفی از بخش خون اطفال و بزرگسالان صورت گرفت و سپس اندازه‌ گیری مارکرهای فلوسیتومتری، بررسی لام خون محیطی و آسپیراسیون مغز استخوان انجام شد.یافته ها: در بین افراد مورد بررسی 61 مورد لوسمی حاد و 22 مورد اختلالات لنفوپرولیفراتیو مزمن داشتند و 36 مورد نیز جزو گروه متفرقه قرار داشتند. از 61 مورد لوسمی حاد، 27 مورد لوسمی حاد میلوبلاستیک (AML) بودند. از 27 مورد AML، 3.7 درصد M1، 14.8 درصدM2 ، 18.5 درصد M3، 33.3 درصد M4 و 29.6 درصد M5 بودند. شایعترین مارکر در AML، مارکرهای CD13 و CD33 بودند. لازم به ذکر است مواردی از ظهور مارکرهای لنفوئیدی همانند CD7 درAML-M3  و CD5 و CD20 در AML-M4 و CD4 و CD8 در AML-M5 نیز مشاهده شد.استنتاج: مطالعه ما نشان داد، بررسی فراوانی مارکرهای لوسمی ‌های حاد لنفوئیدی با استفاده از فلوسیتومتری روشی مناسب جهت بررسی این مارکرها می ‌باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 443

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سابقه و هدف: ادم ماکولا یکی از علل شایع کاهش دید در بیماران دیابتی می باشد. مطالعات مختلفی به منظور بررسی راه های پیشگیری و کاهش سرعت پیشرفت آن انجام شده است. این تحقیق به منظور تعیین سطح سرمی لیپید، در ایجاد و تسریع ادم ماکولا انجام شد.مواد و روش ها: طی یک مطالعه مورد - شاهدی سطح سرمی لیپیدهای خون در 180 بیمار دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان شهید بهشتی بابل طی سال های 87 و 1388 اندازه گیری شد. سپس اطلاعات به دست آمده از بیماران در 3 گروه بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی بدون ادم ماکولا (گروه 1: 45 نفر)، بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی با ادم ماکولا خفیف (گروه 2: 45 نفر) و بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی با ادم ماکولا به همراه پلاک اگزودای سخت (گروه 3: 90 نفر) طبقه بندی شدند. سپس مقادیر آزمایشگاهی جمع آوری شد و توسط نرم افزار آماری SPSS و آزمون های ANOVA و Tukey مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در این بررسی میانگین کلسترول تام (mg/dl) در گروه های یک تا سه به ترتیب 213.95±53.4، 204.17±52.202 و 228.74±113.2 (p>0.05)، میانگین HDL (mg/dl) در گروه های یک تا سه به ترتیب 920.25±15.58، 47.32±22.44 و 48.49±11.009 (p>0.05)، میانگین VLDL در گروه های یک تا سه به ترتیب 37.09±22.39، 36.85±20.33 و 33.51±15.12 (p>0.05)، میانگین تری گلیسرید (mg/dl) در گروه های یک تا سه به ترتیب 212.74±227.91، 187.43±109.44 و 218.28±238.74 (p>0.05) بود. اما میانگین سطح LDL (mg/dl) در گروه سوم (132.33±53.75) بطور معنی داری بالاتر از گروه اول (113.39±38.48) و گروه دوم (113.08±42.08) بود (p<0.05).استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که، سطح سرمی LDL، با شدت ادم ماکولا و پلاک اگزودای سخت، ارتباط دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0