مشخصات نشــریه

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی مازندران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: ماهنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1735-9260

شاپا الکترونیک

: 1735-9279

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید عبدالله مدنی

سردبیر

: مجید سعیدی

مدیر اجرایی

: مجید سعیدی

تلفن

: 3261245-8 (0151)

نمابر

: 3261245-8 (0151)

تارگاه

: jmums.mazums.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ساری، میدان معلم، ساختمان شماره 2، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی مازندران، طبقه سوم، معاونت تحقیقات و فنآوری، دفتر مجله

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

2,516,986

دانلود یکساله

2,111,364