مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

قربانی س. | حسن خانی ا.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  482
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، مفهوم روابط همنهشتی فازی و زیر جبرهای محدب فازی را روی مشبکه مانده جابجایی تعریف خواهیم کرد و نتایجی را بدست خواهیم آورد. بخصوص، نشان خواهیم داد تناظری یک به یک بین مجموعه همه روابط همنهشتی فازی و مجموعه همه زیر جبرهای محدب فازی یک مشبکه مانده جابجایی وجود دارد. سپس زیر جبرهای محدب فازی مشبکه مانده جابجایی تام را مطالعه می کنیم و ثابت می کنیم که هر زیر جبر محدب فازی مشبکه مانده جابجایی تام یک فیلتر فازی است و برعکس.

آمار یکساله:  

بازدید 482

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

این ایکس | شی اف.گ. | لی س.گ.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  383
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

این مقاله توصیف کننده های ماترویدهای M- فازی سازی را بوسیله دو نوع از عملگرهای فازی که عملگرهای مشتق M- فازی ساز و عملگرهای مشتق تفاضل M- فازی سازی نامیده می شوند را معرفی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 383

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  424
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

یک راهکار اسلوب مند برای توصیف و رهیافتی برای محاسبه جوابهای دستگاههای خطی فازی با متغیرهای فازی LR ارائه می کنیم.برای جوابها، جوابهای دقیق و تقریبی را در نظر می گیریم. دستگاه خطی فازی را به یک دستگاه خطی قطعی وابسته و یک مساله کمترین مربعات مقید تبدیل می کنیم. اگر دستگاه خطی وابسته ناسازگار باشد، آنگاه دستگاه فازی LR جواب دقیق ندارد. نشان می دهیم که دستگاه فازی LR یک جواب دقیق دارد اگر و تنها اگر دستگاه قطعی وابسته سازگار (دارای جواب) و مقدار بهینه مساله کمترین مربعات وابسته برابر صفر باشد. در این حالت، جواب دقیق با حل دو مساله وابسته بدست می آید. از سوی دیگر، اگر دستگاه خطی وابسته سازگار ولی مقدار بهینه مساله کمترین مربعات وابسته ناصفر باشد، آنگاه جوابهای تقریبی دستگاه فازی را با حل مساله کمترین مربعات توصیف می کنیم.به علاوه، جواب ها را با یک تابع عضویت مناسب نیز توصیف می کنیم به گونه ای که جواب دقیق یک بردار فازی LR، مقدار عضویت برابر یک، و زمانی که جواب دقیق وجود ندارد، جواب تقریبی یک بردار فازی LR با مقدار عضویت ماکسیمال باشد. برای حل دستگاه فازی LR رده ای از الگوریتمهای مبتنی بر الگوریتم ABS ارائه می کنیم. الگوریتمها پیشنهادی را می توان برای حل دوگان تعمیم یافته دستگاههای خطی فازی نیز به کار برد. سرانجام، نشان می دهیم که وقتی دستگاه بیش از یک جواب داشته باشد، الگوریتمهای پیشنهادی برای محاسبه جوابهای ویژه انعطاف لازم را داراست. برای مشاهده سناریوهای گوناگون به عنوان جوابهای دستگاه های خطی فازی LR، به حل و بررسی چند مثال می پردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 424

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  591
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله مدل رگرسیون خطی فازی با داده های ورودی- خروجی فازی و ضرایب حقیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای محاسبه ضرایب مدل رگرسیون یک مدل برنامه ریزی خطی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی ارائه شده است. برخلاف بسیاری از تحقیقات قبلی، مدل ارائه شده مراکز داده های فازی را نیز به عنوان یک ویژگی مهم، مانند پهنای آنها در روند ساختن مدل رگرسیون به حساب می آورد. علاوه بر این، مدل ارائه شده با داده های فازی مثلثی متقارن و نا متقارن و نیز با داده های فازی ذوزنقه ای که به ندرت در کارهای قبلی درنظرگرفته شده اند، کار می کند. کارایی مدل با حل چند مثال و یک مطالعه شبیه سازی نشان داده شده است و نتایج با تعدادی از روش های موجود مقایسه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 591

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  513
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

فرض کنید S یک نیم گروه مرتب باشد. یک زیر مجموعه فازی از S نگاشت دلخواهی از S بتوی بازه ای که از اعداد حقیقی است. در این مقاله، مفهوم دو- ایده آلهای تعمیم یافته فازی از یک نیم گروه مرتب S معرفی می شود.نیم گروههای مرتب منظم بوسیله ایده آلهای چپ فازی، ایده آلهای راست فازی و دو- ایده آلهای (تعمیم یافته) فازی توصیف می شوند. در پایان، دو قضیه اساسی که توصیفی برای نیم گروههای مرتب منظم و نیم گروههای مرتب درون- منظم بر حسب ایده آلهای چپ فازی، ایده آلهای راست فازی، دو ایده آلهای فازی یا شبه- ایده آلهای فازی است ارائه می شود. این مقاله نشان می دهد که می توان از نتایج مربوط به زیر مجموعه های فازی در نیم گروهها به همان نتایج در نیم گروههای مرتب رسید. همچنین، در این مقاله، نتایج متناظر برای نیم گروههای نامرتب بدست می آیند.

آمار یکساله:  

بازدید 513

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  764
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله زیرگروه های فازی (تا حد هم ارزی طبیعی) تعدادی از P- گروه های متناهی از مرتبه دو را برمی شماریم که P عدد اول است. بعد از بدست آوردن تعداد زنجیرهای ماکسیمال زیرگروه ها، با استفاده از استدلال استقرایی زیر گروه های فازی را می شماریم. تعداد چنین زیر گروه های فازی تشکیل یک چند جمله ای در P می دهد بطوریکه ضرایب آن خوش ترکیب اند. با استفاده از مرتبه، زیرگروه های زنجیرهای ماکسیمال را به روشی ویژه طبقه بندی می کنیم بطوریکه ما را قادر می سازد که تعداد زیر گروه های فازی را بشماریم.

آمار یکساله:  

بازدید 764

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کریستیا ا.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف این مقاله مطالعه دنباله ای از فضاهای الحاقی و زیر مجموعه های فازی مربوط به یک ابرگروهوار است. دراین مقاله، بعضی خواص تابع عضویت m~Ä، متناظر با حاصلضرب مستقیم دو ابر گروهوار، ارائه شده و در حالت خاص درجه فازی ابرگروهوار <HxH,Ä> را تعیین می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آلاکا سی.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  326
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، مفهوم 2- ایزومتری، همخطی، نگاشت 2- لیپ شیتز در فضاهای خطی 2- نرم 2- فازی را معرفی می کنیم. همچنین، یک دسته بندی جدید از قضیه مازور- اولام هنگامی که یک فضای خطی 2- نرم 2- فازی یا (X)F یک فضای خطی 2- نرم فازی باشد ارائه می دهیم یعنی، قضیه مازور- اولام برقرار است، هنگامی که 2- ایزومتری نگاشته شده به یک فضای خطی 2- نرم 2- فازی آفین باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 326

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خان ا. | جون ی.ب. | شبیر م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  389
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

دو- ایده آل های فازی نقش مهمی در مطالعه ساختارهای نیم گروهی مرتب دارند. هدف این مقاله معرفی و مطالعه دو- ایده ال های فازی در نیم گروه های مرتب و بررسی قضیه های اصلی دو- ایده آل های فازی شهودی است برای اینکه نیم گروه های مرتب منظم بر حسب دو- ایده آل های فازی شهودی مشخص شوند و رابطه های چپ (راست و کاملا منظم) نیم گروه های منظم بر حسب دو- ایده آل های فازی شهودی مورد بحث قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 389

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

هان ج.س. | کیم ح.س. | نگرس ج.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  382
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، مفهوم عمل Yx بعنوان تعمیمی از مفهوم یک مدول، و مفهوم یک نرم D:Yx®F که درآن F یک میدان بوده و D دارای خاصیت (xy¢)D(y)=D(y¢)D(xy)D می باشد، و نیز مفهوم نرم فازی ÍÂ[1، 0]Yx®:D که در آن Â مجموعه اعداد حقیقی است را معرفی می کنیم. همانطور که در مثالها دیده می شود بسیاری از نگاشتهای روی دستگاههای جبری را می توان بر حسب نرمها مدلسازی کرد، و نیز می توان دید که {y|D(y)=0}KerD= دارای خواص مفید زیادی است. بعضی از آنها را، که بالاخص مرتبط با توصیف نرمهای فازی متممهای زیر عملهای Nx از Yx می باشند، مورد بررسی قرار می دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 382

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHANBARI R. | MAHDAVI AMIRI N. | YOUSEFPOUR R.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96932
 • دانلود: 

  50749
چکیده: 

We present a methodology for characterization and an approach for computing the solutions of fuzzy linear systems with LR fuzzy variables, As solutions, notions of exact and approximate solutions are considered. We transform the fuzzy linear system into a corresponding linear crisp system and a constrained least squares problem. If the corresponding crisp system is incompatible, then the fuzzy LR system lacks exact solutions. vVe show that the fuzzy LR system has an exact solution if and only if the corresponding crisp system is compatible (has a solntion) and the solution of the corresponding least squares problem is equal to zero. In this case, the exact solution is determined by the solutions of the two corresponding problems. On the other hand, if the corresponding crisp system is compatible and the optimal value of the corresponding constrained least squares problem is nonzero, then we characterize approximate solutions of the fuzzy system by solution of the least squares problem. Also, we characterize solutions by defining an appropriate membership function so that an exact solution is a fuzzy LR vector having the membership function value equal to one and, when an exact solution does not exist, an approximate solution is a fuzzy LR vector with a maximal membership function value. We propose a class of algorithms based on ABS algorithm for solving the LR fuzzy systems, the proposed algorithms can also be used to solve the extended dual fuzzy linear systems, and finally, we show that, when the system has more than one solution, the proposed algorithms are flexible enough to compute special solutions of interest. Several examples are worked out to demonstrate the various possible scenarios for the solutions of fuzzy LR linear systems.

آمار یکساله:  

بازدید 96932

دانلود 50749 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HASANPOUR H. | MALEKI H.R. | YAGHOUBI M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  19-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104579
 • دانلود: 

  51756
چکیده: 

The fuzzy linear regression model with fuzzy input-output data and crisp coefficients is studied in this paper. A linear programming model based on goal programming is proposed to calculate the regression coefficients. In contrast with most of the previous works, the proposed model takes into account the centers of fuzzy data’s an important feature as well as their spreads in the procedure of constructing the regression model. Furthermore, the model can deal with both symmetric and non-symmetric triangular fuzzy data as well as trapezoidal fuzzy data which have rarely been considered in the previous works. To show the efficiency of the proposed model, some numerical examples are solved and a simulation study is performed. The computational results are compared with some earlier methods.

آمار یکساله:  

بازدید 104579

دانلود 51756 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHORBANI SH. | HASANKHANI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  41-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83609
 • دانلود: 

  31605
چکیده: 

In this paper, we define the notions of fuzzy congruence relations and fuzzy convex sub algebras on a commutative resituated lattice and we obtain some related results. In particular, we will show that there exists a one to one correspondence between the set of all fuzzy congruence relations and the set of all fuzzy convex subalgcbras on a commutative residuatcd lattice. Then we study fuzzy convex sub algebras of an integral commutative residuated lattice and will prove that fuzzy filters and fuzzy convex suhalgebras of an integral commutative residuated lattice coincide.

آمار یکساله:  

بازدید 83609

دانلود 31605 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHAN L.A. | JUN Y.B. | SHABIR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80340
 • دانلود: 

  52426
چکیده: 

Fuzzy bi-ideals play an important role in the study of ordered semigroupstructures. The purpose of this paper is to initiate and study the intiuitionistic fuzzybi-ideals in ordered semigroups and investigate the basic theorem of intuitionistic fuzzy bi-ideals. To provide the characterizations of regularordered semigroups in terms of intuitionistic fuzzy bi-ideals and to discuss the relationships of left(resp. right and completely regular) ordered semigroups in terms intuitionistic fuzzy bi-ideals.

آمار یکساله:  

بازدید 80340

دانلود 52426 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

XIN X. | SHI F.G. | LI SH.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59484
 • دانلود: 

  37920
چکیده: 

This paper presents characterizations of M-fuzzifying matroids by means of two kinds of fuzzy operators, called M-fuzzifying derived operators and m-fuzzifying difference derived operators.

آمار یکساله:  

بازدید 59484

دانلود 37920 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فانگ ج.ایکس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  856
 • دانلود: 

  175
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، مفهوم پایه موضعی با ساختار طبقه بندی شده در فضاهای برداری I- توپولوژیکی معرفی شده است. ثابت می کنیم هر فضای برداری I- توپولوژیکی دارای یک پایه موضعی متعادل با ساختار طبقه بندی شده است. بعلاوه، یک دسته بندی از فضاهای برداری I- توپولوژیکی توسط پایه موضعی ساختار طبقه بندی شده، داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 856

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CRISTEA I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74587
 • دانلود: 

  49581
چکیده: 

The aim of this paper is the study of the sequence of join spaces and fuzzy subsets associated with a hypergroupoid. In this paper we give some properties of the membership function m~Äcorresponding to the direct product of two hypergroupoids and we determine the fuzzy grade of the hypergroupoid (H x H, Ä) in a particular case.

آمار یکساله:  

بازدید 74587

دانلود 49581 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALACA C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76046
 • دانلود: 

  33223
چکیده: 

In this paper, we introduce the concepts of 2-isometry, collinearity, 2-Lipschitzmapping in 2-fuzzy 2-normed linear spaces. Also, we give a new generalization of the Mazur- Ulamtheorem when X is a 2-fuzzy 2-normed linear space or Á(X) is a fuzzy 2-normed linear space, that is, the Mazur-Ulam theorem holds, when the 2-isometry mapped to a 2-fuzzy 2-normedlinear space is affine.

آمار یکساله:  

بازدید 76046

دانلود 33223 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

XIE X.Y. | TANG J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117645
 • دانلود: 

  74107
چکیده: 

Let S be an ordered semi group. A fuzzy subset of S is an arbitrary mapping from S into [0,1], where [0,1] is the usual interval of real numbers. In this paper, the concept of fuzzy generalized bi-ideals of an ordered semi group S is introduced. Regular ordered semi groups are characterized by means of fuzzy left ideals, fuzzy right ideals and fuzzy (generalized) bi-ideals. Finally, two main theorems which characterize regular ordered semi groups and intraregular ordered semi groups in terms of fuzzy left ideals, fuzzy right ideals, fuzzy bi-ideals or fuzzy quasi-ideals are given. The paper shows that one can pass from results in terms of fuzzy subsets in semi groups to ordered semi groups. The corresponding results of unordered semi groups are also obtained.

آمار یکساله:  

بازدید 117645

دانلود 74107 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HAN J.S. | KIM H.S. | NEGGERS J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  141-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89710
 • دانلود: 

  37789
چکیده: 

In the paper, \w introduce the notion of an action Yx as a generalization of the notion of a module, and the notion of a norm D: Yx ®F, where F is a field and D(xg) 6 (g’) = 6 (g) 6 (xg') as well as the notion of fuzzy norm, where D:gx® [0, 1] ÍR, with R the set of all real numbers. A great many standards mappings Oil algebraic systems can be modeled On norms as shown in the examples and it is seen that Ker D= {gl D(g) = O} has many useful properties. Some are explored. In the discussion of the discussion of fuzzy forms as they relate to the complements of sub actions Nx of Yx .

آمار یکساله:  

بازدید 89710

دانلود 37789 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NGCIBI S. | MURALI V. | MAKAMBA B.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  149-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79261
 • دانلود: 

  47167
چکیده: 

In this paper we enumerate fuzzy subgroups, up to a natural equivalence, of some finite abelian p-groups of rank two where p is any prime number. After obtaining the number of maximal chains of subgroups, we count fuzzy subgroups using inductive arguments. The number of such fuzzy subgroups forms a polynomial in p with pleasing combinatorial coefficients. By exploiting the order, we label the subgroups of maximal chains in a special way which enables us to count the number of fuzzy subgroups.

آمار یکساله:  

بازدید 79261

دانلود 47167 استناد 0 مرجع 0