مشخصات نشــریه

مجله سیستم های فازی ایران

مجله سیستم های فازی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله سیستم های فازی ایران

صاحب امتیاز

: دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-0654

شاپا الکترونیک

: 2676-4334

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: پروفسور رجبعلی برزویی

سردبیر

: پروفسور محمدمهدی زاهدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33431060 (054)

نمابر

: 33431060 (054)

تارگاه

: ijfs.usb.ac.ir

پست الکترونیک

: IJFS@USB.AC.IR

نشانی

: دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

4,723,110

دانلود یکساله

3,207,210