مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

آموزش پرستاری | سال:1399 | دوره:9 | شماره:5

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

مقدمه نیاز به یادگیری از طریق روش های نوین جهت ارتقای دانش، یک نیاز اساسی برای کسب مهارت های بالینی است. لذا این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر سه روش آموزش الکترونیک، سنتی و ترکیبی بر یادگیری درس بررسی سلامت در دانشجویان مامایی انجام شد. روش کار: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 84 نفر از دانشجویان رشته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان در سال 1394 انجام گرفت. افراد نمونه به روش تصادفی ساده به سه گروه تقسیم شدند. در گروه اول یادگیری الکترونیک با استفاده از تلفن همراه، گروه دوم آموزش به شیوه سنتی و درگروه سوم آموزش ترکیبی انجام شد. سپس از هر سه گروه آزمون کتبی و سپس عملی به صورت چک لیستی متشکل از سوالات چهارجوابی به عمل آمد و نمره نهایی هر فرد معیار ارزیابی وی قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آماری واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی و نرم افزار spss و آزمون های آماری استفاده شد. یافته ها نتایج این پژوهش نشان داد که اختلاف آماری معناداری در میانگین نمره تکالیف کلاسی و آزمون عملی(001/ 0

آمار یکساله:  

بازدید 25

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  74
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه پرستاری حرفه ای است که برای رشد و تعالی به دیدگاه مثبت جامعه و دولتها نیاز دارد. ارایه تصویر مخدوش یا عوام پسندانه از این حرفه می تواند پی آمدهای منفی برای خدمات گیرندگان سلامت به دنبال داشته باشد. این مقاله با هدف تبیین تصویر پرستاران در آثار سینمایی ایران در سه دهه اخیر، انجام شده است. روش کار این یک مطالعه از نوع تحلیل محتوای کیفی است که در سال 1398 در دانشگاه علوم پزشکی سمنان برروی16فیلم سینمایی و تلویزیونی تولید داخل با استفاده از چک لیست پژوهشگر ساخته انجام و در سه بازه زمانی دهه 1370، دهه 1380 و دهه 1390 بر اساس روش سه مرحله ای مایرینگ (خلاصه کردن، شفاف سازی و ساختار بندی) تحلیل محتوای فیلم های سینمایی منتخب انجام شد یافته ها اکثریت فیلمهای مورد بررسی در هر سه دهه از نظر موضوعی به ژانر اجتماعی تعلق داشتند. دردهه هفتاد، نقش تمامی شخصیت های پرستاری به تصویر کشیده شده را سوپراستارها برعهده داشتند، در حالی که در دو دهه بعدی هیچیک از این شخصیت ها سوپراستار نبودند. اکثریت پرستاران در این فیلمها از رده سنی جوانی بوده و به تدریج در طی سه دهه وضعیت تاهل پرستاران از حالت متاهل به نامشخص و مجرد تغییر یافته بود. همچنین ماهیت کاری که پرستاران ارایه می دادند در طی سه دهه از اکثریت تخصصی به اکثریت غیر تخصصی به تصویر کشیده شده بود. نتیجه گیری ارایه تصویر علمی و صحیح از پرستار و عملکردهای پرستاری درفیلمهای سه دهه مورد بررسی پیشرفت مناسبی نداشته و پرستاران درگیر کلیشه های نقش بوده اند. بزرگنمایی ویژگی هایی چون جنسیت زنانه، تجرد، جوانی و ظاهر نامناسب پرستاران و ایفای نقش های غیرحرفه ای که در فیلمهای بررسی شده مشاهده شد، می تواند موجب تدوام کلیشه های ناصحیح جامعه از پرستاری باشد که نیاز به اصلاح دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25
 • دانلود: 

  65
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه با توجه به نقش مهم رشته پرستاری در سیستم بهداشت و درمان کشور، توجه به بهبود و ارتقای کیفیت آموزش بالینی ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت آموزش بالینی و عوامل موثر بر آموزش بالینی اثربخش، از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 98-99 انجام شد. روش کار این مطالعه مقطعی، از نوع توصیفی است که در آن به روش سرشماری، کلیه دانشجویان ترم 3 تا 8 مقطع کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز وارد مطالعه شدند. ابزار گرداوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه بررسی وضعیت آموزش بالینی و پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر آموزش بالینی اثربخش بود. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار spss نسخه 26 و آمار توصیفی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته ها در این مطالعه در مجموع 155 دانشجوی پرستاری شرکت کردند. طبق یافته ها، در پرسشنامه بررسی وضعیت آموزش بالینی، حیطه اهداف و برنامه آموزشی با میانگین (74/0± 30/3) در سطح متوسط، عملکرد مربی با میانگین (75/0± 65/3) در سطح خوب، برخورد با دانشجو با میانگین (88/0± 92/2) در سطح متوسط، محیط آموزشی با میانگین (88/0± 75/2) در سطح متوسط و نظارت و ارزشیابی با میانگین (98/0± 13/3) در سطح متوسط قرار گرفت. همچنین، در پرسشنامه عوامل موثر بر آموزش بالینی اثربخش، میانگین نمرات کسب شده در حیطه خصوصیات فردی فراگیر (84/0± 67/3)، خصوصیات فردی مدرس بالینی (92/0± 59/3)، شرایط محیط بالینی (02/1± 06/3)، برنامه ریزی آموزشی (02/1± 26/3) و ارزشیابی بالینی (02/1± 05/3) بود. نتیجه گیری بر اساس یافته های مطالعه حاضر، وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان مورد مطالعه در سطح متوسط بود. همچنین دو حیطه خصوصیات فردی فراگیر و خصوصیات فردی مدرس بالینی، اثر بخشی بیشتری بر آموزش بالینی داشتند. پذیرش دانشجو بر اساس ظرفیت استانداردهای بالینی، فراهم نمودن امکانات آموزشی رفاهی، تعیین شرح وظایف مربیان و دانشجویان در بیمارستان های آموزشی، استفاده از روش های نوین آموزش بالینی و بیمارستان مجازی برای بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش بالینی لازم است.

آمار یکساله:  

بازدید 25

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25
 • دانلود: 

  61
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان سال آخر پرستاری جهت فراغت از تحصیل و ورود به بازار کار در زمان پاندمی کووید-19 یک چالش بزرگ و پر خطر است. هدف از این مطالعه برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان سال آخر پرستاری به شیوه مجازی در طی پاندمی کووید-19 برای جلوگیری از شیوع بیماری است. روش کار مطالعه حاضر یک مطالعه موردی است که به گزارش آزمون صلاحیت بالینی مجازی که در تیر ماه سال 1399 در دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد برگزار شد می پردازد. تعداد 42 نفر دانشجو پرستاری به شیوه در دسترس و به صورت تمام شماری وارد مطالعه شدند. پس از برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی، دانشجویان در آزمون صلاحیت بالینی مجازی شرکت نمودند. این آزمون در 9 ایستگاه در حیطه های مختلف و به بوسیله نرم افزار اینترنتی برگزار شد. سوالات آزمون با تاکید بر جنبه های بالینی و عملی طرح شد. پس از ارزیابی پاسخنامه ها تجزیه و تحلیل داده ها با کمک آمار توصیفی صورت گرفت. یافته ها در این آزمون 42 نفر دانشجو شرکت نمودند. در ایستگاه مهارتهای پایه و گزارش پرستاری تمامی شرکت کنندگان آزمون را به اتمام رساندند. در ایستگاه های کودکان و احیای قلبی و ریوی در هر کدام 19% از شرکت مردود شدند. به دانشجویانی که در ایستگاه های مختلف مردود شده بودند فرصت مطالعه یا در کارگاه های آموزشی داده شد. سپس آزمون بعدی در هر ایستگاه به صورت غیر متمرکز برگزار شد. نتیجه گیری این گزارش نشان می دهد که در شرایطی که امکان برگزاری آزمون حضوری صلاحیت بالینی فراهم نیست، می توان با استفاده از فضای مجازی دانشجویان را از نظر صلاحیت ورود به بالین ارزیابی نمود. این شیوه می تواند به عنوان یک روش در حوزه آموزش پرستاری برای ارزیابی عملکرد بالینی دانشجویان توسعه داده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 25

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

مقدمه تمایلات و انگیزشهای فردی در افراد متفاوت با توجه به مزاجهای گوناگون متفاوت است. لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه مزاج با انگیزش تحصیلی در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نیمسال دوم تحصیلی 97-1396 انجام شد. روش کار این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 296 دانشجوی رشته های پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های مزاج شناسی مجاهدی (1393) و انگیزش پیشرفت تحصیلی والراند (1992) به صورت خود گزارشی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 22 با ارایه شاخصهای توصیفی روش های آمار توصیفی و آزمون های کای-دو در سطح معنی داری کمتر از 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها از بین 296 دانشجو، 94 نفر (8/31 درصد) دارای مزاج سرد و خشک، 93 نفر (4/31 درصد) دارای مزاج سرد و تر، 55 نفر(6/18 درصد) دارای مزاج گرم و تر و 54 نفر(2/18درصد) دارای مزاج گرم وخشک بودند. اکثر دانشجویان (33/69 درصد) از انگیزش تحصیلی خوبی برخوردار بودند. میانگین نمره انگیزش تحصیلی به ترتیب در دانشجویان با مزاج سرد و تر (6/18 ± 42/124)، مزاج سرد و خشک (01/20 ± 48/114)، مزاج گرم و تر (11/20 ± 84/134) و مزاج گرم و خشک (74/20 ± 39/137) بیانگر تفاوت معنا دار انگیزش تحصیلی دانشجویان با توجه به مزاج های آنان می باشد (001/0>p) به نحوی که بالاترین انگیزش تحصیلی در دانشجویان با مزاج گرم و خشک و کمترین انگیزش تحصیلی در دانشجویان با مزاج سرد و خشک مشاهده شد. نتیجه گیری نتایج پژوهش حاضر نشان داد مزاج می تواند نقش تعیین کننده ای در میزان انگیزش تحصیلی فرد داشته باشد. لذا پیشنهاد می گردد با بکارگیری آموزه های طب سنتی و اصلاح مزاج توسط سیاستگزاران عرصه بهداشتی و همچنین متولیان امر آموزش، زمینه ارتقاء سطح انگیزش تحصیلی در دانشجویان فراهم گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 21

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  74
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه امروزه کاهش تعهد سازمانی پرستاران مشکلات سازمانی بسیاری مانند افزایش ترک خدمت، انگیزه پایین شغلی و کاهش عملکرد پرستار را به وجود آورده و در نتیجه سبب افت خدمات مراقبتی و بازده بیمارستان ها شده است. از آنجا که بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی، ارتباط وجود دارد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر تعهد سازمانی پرستاران انجام شد. روش کار یک مطالعه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل در سال 1393 در شهر بیرجند صورت گرفت. با استفاده از روش تصادفی ساده یک بیمارستان آموزشی به عنوان محل نمونه گیری پرستاران گروه مداخله و دیگری برای گروه کنترل انتخاب و سپس از میان پرستاران واجد شرایط، مجموعا 36 پرستار به روش در دسترس وارد مطالعه شدند. داده های مربوط به پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه توسط پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر به روش خودگزارشی دهی جمع آوری گردید. برنامه آموزشی مهارت هوش هیجانی، برگرفته از مدل برادبری و گریوز (Travis Brad berry and Jean Greaves) بود که در آن بر آموزش 4 مولفه خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه طی 10 جلسه تاکید شده است. پس از مداخله، از افراد هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS (ویرایش 18) شد و با کمک آزمون های آماری تی مستقل، و تی زوجی در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: میانگین نمره تعهد سازمانی کل قبل 74/22 ± 25/94 و بعد 77/2 ± 56/98 از آموزش در گروه کنترل از نظر آماری معنادار نبوده است (05/0>p)؛ در حالی که میانگین نمره تعهد سازمانی کل قبل از آموزش، در گروه مداخله 60/17 ± 56/99 و بعد از آموزش 49/16 ± 69/110 بوده و حاکی از تفاوت آماری معنادار است (04/0 =p). نتیجه گیری: براساس نتایج، می توان دریافت هوش هیجانی تا چه میزان بر متغیر مهم تعهد سازمانی کارکنان سازمان های بهداشتی تاثیرگذار و سرنوشت ساز است. بنابراین بسترسازی جهت ارتقاء هوش هیجانی کارکنان باید مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  64
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه مهارت های تفکر انتقادی یکی از اهداف آموزش عالی و یک قابلیت مورد انتظار برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته پرستاری است که ضرورت دارد در دوران تحصیل پرورش یافته و بعد از کسب تجارب آموزشی و اشتغال به حرفه پرستاری رشد و توسعه یابد. با توجه به جایگاه این گونه از مهارت ها ضرورت مطالعات بیشتر در این زمینه احساس می شود. هدف از انجام این مطالعه، بازکاوی دیدگاه و تجربیات اعضای هیات علمی پرستاری در باره به کار گیری مهارت های تفکر انتقادی در دوره تحصیلات تکمیلی بود. روش کار پژوهش حاضر یک تحقیق با رویکرد کیفی از نوع تحلیل محتوای هدایت شده مبتنی بر الگو است که در سال 1399، با استفاده از نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع انجام شد. 16 تن از اعضای هیات علمی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی گلستان و فارس در مطالعه مشارکت نمودند. معیار ورود تجربه کافی تدریس در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بود. برای گرداوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختار و باز پاسخ در باره آموزش مهارت های تفکر انتقادی به دانشجویان و همچنین سوالات کاوشی استفاده شد. مصاحبه ها ضبط، دست نویس و مطابق روش "تحلیل محتوای کیفی هدایت شده" تحلیل شدند. یافته ها از تحلیل داده ها سه طبقه اصلی "مهارت های تفکر انتقادی"، "عوامل موثر بر تفکر انتقادی"، "موانع تفکر انتقادی" و دوازده زیرطبقه شکل گرفت. نتیجه گیری تحلیل داده ها نشان داد مشارکت کنندگان سعی داشته اند تا با کم کردن تدریس تیوریک و افزایش مباحث تحلیلی، هرچه بیشتر از مهارت های تفکر انتقادی برای آموزش با کیفیت تر دانشجویان استفاده نمایند. اساتید پرستاری به تفکر انتقادی در امر آموزش بسیار توجه می کنند و معتقد هستند مهارتی بسیار کاربردی در حرفه پرستاری است. نتایج این مطالعه می تواند برای برنامه ریزی مناسب در جهت بهبود آموزش های مهارت های تفکر انتقادی به کار گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  66
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه ترکیب علم وهنر همراه با زیبایی شناختی از ویژگی های مهم در کیفیت مراقبت پرستاری است. از طرفی خود شفقت ورزی یکی از مولفه های مهم سلامت روانی است و می تواند یک منبع قدرتمند و یک اصل برای افزایش کیفیت مراقبت از دیگران بخصوص در ویزگی های مهمی همچون همدلی و مهربانی باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی خود شفقت ورزی و مراقبت مبتنی بر زیبایی شناسی در پرستاران انجام شد. روش کار پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری پژوهش را پرستاران شاغل در مراکز آموزشی-درمانی شهر اصفهان تشکیل دادند. در این مطالعه 95 پرستار و285 بیمار به روش در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه های شفقت ورزی به خود و مقیاس زیبایی شناسی مراقبت پرستاری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به دو روش توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح استنباطی از ضرایب همبستگی پیرسون واسپیرمن همچنین آزمون کای دو استفاده شد. تحلیل ها در سطح خطای 05/0 و با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها میانگین و انحراف معیار میزان خود شفقت ورزی پرستاران 70/5 ± 68/75 و در حد متوسط بود. بیشترین امتیاز در زیر مقیاس مهربانی با خود و کمترین امتیاز مربوط به زیر مقیاس انزواگرایی بود. در این مطالعه مراقبت مبتنی بر زییایی شناسی پرستاران با میانگین و انحراف معیار 26. 58 ± 135. 74 در حد مطلوب بود. نتایج رابطه معناداری و غیر مستقیم بین زیر مقیاس انزوا گرایی از ویژگی های خود شفقت ورزی با مراقبت پرستاری مبتی بر زیبایی شناسی نشان داد (034/0= p). نتیجه گیری در این مطالعه پرستاران دارای سطح متوسطی از ویژگی شفقت نسبت به خود بودند و با افزایش ویژگی انزواگرایی پرستاران کیفیت مراقبت مبتنی بر زیبایی شناسی کاهش می یافت. پیشنهاد می شود مسیولین پرستاری به توسعه ویژگی خود شفقت ورزی پرستاران در جهت افزایش کیفیت مراقبت توجه بیشتری کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID