مشخصات نشــریه

آموزش پرستاری

آموزش پرستاری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آموزش پرستاری

صاحب امتیاز

: انجمن علمی پرستاری ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-3812

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فاطمه الحانی

سردبیر

: دکتر فاطمه الحانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66592535 (021)

نمابر

: 66592535 (021)

تارگاه

: jne.ir

پست الکترونیک

: info@jne.ir

نشانی

: تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری و مامایی، انجمن پرستاری ایران، دفتر فصلنامه آموزش پرستاری

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

141,437

دانلود یکساله

114,353