مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

5,929

دانلود:

2,289

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ایران

نویسندگان

تندنویس فریدون

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 133

چکیده

 هدف از این تحقیق, بررسی پرداختن یا نپرداختن مردم به ورزش در اوقات فراغت, نوع ورزش و ارتباط بین میزان اوقات فراغت با پرداختن به ورزش بوده است.ابزار اندازه گیری پرسشنامه تهیه شده (r=80.1) بر اساس سوابق پژوهشی و اهداف تحقیق بوده است. جامعه آماری شامل زنان و مردان 20 تا 65 ساله شهری کشور بوده است و 0.08 درصد از جامعه آماری به تعداد 13480 نفر از 27 استان و 241 شهر کشور به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند.روش آماری توصیفی و استنباطی شامل مجذور کار, تحلیل واریانس, آزمون یومان ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون لوجستیک گام به گام بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که افراد دارای میانگین سنی 34 سال و79.3  درصد متاهل بودند. تلویزیون اولین فراغتی و پس از آن هم صحبتی بوده است. ورزش اولین فعالیت فراغتی مورد علاقه مردم است و 60 درصد ورزش می کنند و بین میزان اوقات فراغت و رضایت مندی از گذران و پرداختن به ورزش رابطه معنی داری وجود داشته است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

تندنویس، فریدون. (1381). جایگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ایران. پژوهش در علوم ورزشی، 1(4)، 115-133. SID. https://sid.ir/paper/68220/fa

Vancouver: کپی

تندنویس فریدون. جایگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ایران. پژوهش در علوم ورزشی[Internet]. 1381؛1(4):115-133. Available from: https://sid.ir/paper/68220/fa

IEEE: کپی

فریدون تندنویس، “جایگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ایران،” پژوهش در علوم ورزشی، vol. 1، no. 4، pp. 115–133، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/68220/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی