مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,920

دانلود:

3,584

استناد:

10

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه ورزش در اوقات فراغت زنان ایرانی

نویسندگان

تندنویس فریدون

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 104

کلیدواژه

چکیده

 هدف پژوهش حاضر, توصیف میزان, زمان ومحل گذران اوقات فراغت و انواع فعالیتهای فراغتی, مورد علاقه و فعالیت های روزانه , هفتگی و سالیانه, ارتباط بین رضایت مندی از گذران اوقات فراغت با تعداد فرزندان, سطح تحصیلات , میزان پرداختن به فعالیتهای بدنی در اوقات فراغت در بین زنان ایرانی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه زنان 20تا65 ساله شهری است که 08% آنها به عنوان نمونه به شکل تصادفی انتخاب و پرسشنامة تهیه شده (R=80) بین آنان توزیع و جمع آوری شد. سطح تحصیلی 70درصد افراد مورد آزمون دیپلم یا زیردیپلم و میانگین تعداد فرزندان آنان 3 بوده است. میزان اوقات فراغت روزانه آنان 3.8 ساعت می باشد. و تماشای تلویزیون با میانگین 132 دقیقه بالاترین فعالیت  فراغتی آنان را تشکیل می دهد. یک چهارم آنان از نحوه گذران اوقات فراغت خود راضی هستند. 43.5 درصد آنان با انگیزه کسب نشاط و احساس لذت ورزش می کنند. بین میزان اوقات فراغت و مقدار ورزش هفتگی ارتباط معنی داری مشاهده شد. تعداد فرزندان و سطح تحصیلات و مقدار پرداختن ورزش پیشگوی معنی داری برای رضایت از گذران اوقات فراغت بوده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

تندنویس، فریدون. (1381). جایگاه ورزش در اوقات فراغت زنان ایرانی. حرکت، -(پیاپی 12)، 87-104. SID. https://sid.ir/paper/357343/fa

Vancouver: کپی

تندنویس فریدون. جایگاه ورزش در اوقات فراغت زنان ایرانی. حرکت[Internet]. 1381؛-(پیاپی 12):87-104. Available from: https://sid.ir/paper/357343/fa

IEEE: کپی

فریدون تندنویس، “جایگاه ورزش در اوقات فراغت زنان ایرانی،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 12، pp. 87–104، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357343/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی