video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,320

دانلود:

452

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نابرابری جنسیتی آموزشی در بخش درودفرامان کرمان شاه

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 23

چکیده

 این نوشتار به بررسی نابرابری آموزشی, به عنوان یکی از عوامل مهم تداوم و بازتولید نابرابری های اجتماعی,به ویژه نابرابری جنسیتی می پردازد. نابرابری آموزشی جنسیتی در همه جوامع, از جمله جوامع در حال توسعه و به ویژه مناطق محروم تر آن, از منطقی جداگانه پیروی می کند و دارای کارکردی ویژه است. بر پایه فرض این پژوهش,که با استفاده از نظریه های جنسیتی, مبادله, و انتخاب عقلانی به دست آمده است, برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی, به هم راه محاسبه های عقلانی, سوادآموزی دختران را یک سرمایه گذاری بی باز گشت و بدون توجیه منطقی می نمایاند.پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه انجام شده و نمونه آن را نیز 240 نفر از پدران یا مادران خانوارهای بخش درودفرامان کرمان شاه تشکیل می دهد, که انتخاب آن ها به دلیل نبود تناسب شایسته میان سطح سوادآموزی دختران و پسران منطقه صورت گرفته است.نتایج نشان می دهد که نابرابری آموزشی با جامعه پذیری جنسیتی و باور به ایفای نقش جنسیتی (از میان عوامل اجتماعی) و باور به برتری مردان و باورهای قالبی جنسیتی (از میان عوامل فرهنگی) در پدر و مادر, پیوندی معنادار و مستقیم دارد. میان محاسبه های عقلانی پدر و مادر و نابرابری جنسیتی آموزشی نیز پیوندی معنادار دیده می شود. برازش چندمتغیره نشان داد که 30 درصد از واریانس نابرابری جنسیتی آموزشی را عوامل فرهنگی, اجتماعی, و انتخاب عقلانی پدر و مادرتبیین می کند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

اعظم آزاده، منصوره، و رضایی، انیس. (1389). نابرابری جنسیتی آموزشی در بخش درودفرامان کرمان شاه. مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان(، 8(2 (پیاپی 24))، 7-23. SID. https://sid.ir/paper/66102/fa

Vancouver: کپی

اعظم آزاده منصوره، رضایی انیس. نابرابری جنسیتی آموزشی در بخش درودفرامان کرمان شاه. مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان([Internet]. 1389؛8(2 (پیاپی 24)):7-23. Available from: https://sid.ir/paper/66102/fa

IEEE: کپی

منصوره اعظم آزاده، و انیس رضایی، “نابرابری جنسیتی آموزشی در بخش درودفرامان کرمان شاه،” مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان(، vol. 8، no. 2 (پیاپی 24)، pp. 7–23، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/66102/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی