مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

803

دانلود:

272

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نگرشی بر نظام برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران

نویسندگان

رضوانی محمدرضا

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 38

چکیده

 رشد و توسعه روستاها نیازمند برنامه ریزی و همچنین نظام برنامه ریزی جامع و کارآمد است. علیرغم سابقه بیش از پنجاه ساله برنامه ریزی توسعه در کشور, نظام برنامه ریزی توسعه ملی و توسعه روستایی دارای نارسایی های اساسی است. این تحقیق با هدف شناخت, نقد و تحلیل نظام برنامه ریزی روستایی کشور و با استفاده از روش تطبیقی - مقایسه ای انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فقدان برنامه ریزی و تهیه برنامه های پنج ساله توسعه در سطح محلی, عدم وجود رابطه منطقی بین سطوح ملی, منطقه ای و محلی برنامه ریزی و حاکمیت تصمیم گیری بالا به پایین در این زمینه, حاکمیت برنامه ریزی بخشی در ساختار نظام برنامه ریزی روستایی, عدم مشارکت مردم و سازمان های غیردولتی در برنامه ریزی روستایی و همچنین فقدان مدیریت یکپارچه در برنامه ریزی و توسعه نواحی روستایی, مهمترین ویژگی ها و یا به عبارتی نارسایی های نظام برنامه ریزی روستایی کشور است. از آنجا که بسیاری از ناکامی های برنامه های توسعه روستایی در کشور, با این نارسایی ها در ارتباط است؛ اصلاح نظام برنامه ریزی توسعه روستایی ضروری می باشد. در این راستا اقداماتی مانند: تهیه و اجرای برنامه های پنج ساله توسعه در سطح محلی همانند سطح ملی و منطقه ای, برقراری روند تصمیم گیری پایین به بالا و بالا به پایین در نظام برنامه ریزی, تلفیق برناه های بخش عمران روستایی با ایجاد شورای تلفیق برنامه های عمران روستایی در نظام برنامه ریزی, تشویق و نهادینه کردن مشارکت مردم در تهیه, تصویب, نظارت و اجرای برنامه های توسعه و ایجاد مدیریت یکپارچه توسعه روستایی با ایجاد سازمان عمران و توسعه روستایی در سطح ملی, استان ها و شهرستان ها می تواند در بهبود نظام برنامه ریزی و دستیابی به توسعه موثر باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی