مشخصات نشــریه

پژوهشهای جغرافیایی

پژوهشهای جغرافیایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پژوهشهای جغرافیایی

صاحب امتیاز

: موسسه جغرافیا، دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1026-6836

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدعلی بدری

سردبیر

: دکتر قاسم عزیزی

مدیر اجرایی

: دکتر قاسم عزیزی

تلفن

: 61113365 (021)

نمابر

: 61113365 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، پلاک 1

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

412,627

دانلود یکساله

159,834