مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی شیلات ایران (فارسی)
سال:1383 | دوره:13 | شماره:1
صفحه شروع:129 | صفحه پایان:148

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

267

دانلود:

79

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برخی ویژگی های زیستی شاه میگوی خزری (Astacus leptodactylus eichwaldi Bott, 1950) در سواحل بندر انزل

صفحات

 صفحه شروع 129 | صفحه پایان 148

کلیدواژه

صید به ازای واحد تلاش (CPUE)Q4

چکیده

شاه میگوی خزری با نام علمی Astacus Leptodactylus eichwaldi Bott, 1950 در منطقه بندر انزلی زیست می نماید. این بررسی در سال 1380 در 12 خط مطالعاتی در شرق موج شکن بندر انزلی (هر خط مطالعاتی چهار عمق 35, 45, 55 و 65 متر) با استفاده از تله های تاشو (Foldable Traps) به انجام رسید. حداکثر تراکم این آبزی در اعماق 40 تا 60 متر است. میانگین طول و وزن شاه میگوهای صید شده بترتیب 0.2 ± 125.6میلیمتر و 0.3± 60.6 گرم با دامنه نوسان طول 72 تا 169 میلیمتر و دامنه نوسان وزن 12.5 تا 148 گرم بود. نسبت جنسی ماده به نر در طول سال 1:0.86 محاسبه شده است. همآوری مطلق و کاری آن بترتیب 10.62± 308.98 و 10.87 ± 255.54 عدم تخم بدست آمد. همآوری بدست آمده از این تحقیق با بررسی های انجام یافته در سواحل ترکمنستان همخوانی دارد. با افزایش وزن بدن جنس ماده, از تعداد تخم در هر گرم از وزن بدن (همآوری) نسبی کاسته می شود. زمان تکثیر آن از اول بهمن ماه تا پایان تیرماه بوده و نخستین پوست اندازی نرها در تیر ماه و دومین آن که همراه با پوست اندازی ماده هاست در دهه سوم شهریور و اوایل مهر ماه رخ می دهد. گروه طولی 120 تا 129 گروه نما بوده و براساس آنالیز فراوانی طولی, 6 گروه سنی در صید دیده شد. میانگین صید به ازای واحد تلاش (CPUE) در سال مذکور 2.54 عدد شاه میگو در هر تله در هر 24 ساعت بدست آمد. در حال حاضر هیچ برداشتی از این آبزی صورت نمی پذیرد, اما محاسبات صید به ازای واحد تلاش نشان می دهد که تراکم در خطوس مطالعاتی 1 تا 7 (از غرب موج شکن انزلی تا جفرود) به اندازه ایست که می توان پس از انجام ارزیابی, از شاه میگوی خزری بهره برداری کرد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.