مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بیماریهای گیاهی
سال:1391 | دوره:48 | شماره:3 (پیاپی 191)
صفحه شروع:303 | صفحه پایان:317

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,194

دانلود:

147

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان

صفحات

 صفحه شروع 303 | صفحه پایان 317

چکیده

 علایم بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار در مناطقی از استان کرمان به صورت پراکنده مشاهده شد. از نمونه های مشکوک, باکتری سودوموناس روی محیط آگار غذایی حاوی ساکاروز جدا گردید. تعدادی از جدایه ها در توتون فوق حساسیت ایجاد کردند, کاتالاز مثبت بوده, در محیط 5 درصد نمک طعام رشد کردند و توانائی تولید رنگدانه سبز فلورسنت, هیدرولیز ژلاتین, کازئین, آربوتین و توئین 80 را داشتند. واکنش اکسیداز, اوره آز و آرژنین دهیدرولاز منفی و هیدرولیز نشاسته, لستیناز, احیا نیترات, توانائی در لهانیدن ورقه های سیب زمینی و رشد در 37oC در آنها دیده نشد. این جدایه ها از گالاکتوز, مانوز, مانیتول, سوربیتول و آرابینوز اسید تولید کرده, ولی هیچکدام از لاکتوز, مالتوز و دی- تارتارات استفاده نکردند. جدایه های اکسیداز منفی با تولید زهرابه از رشد قارچ Geotrichum candidum ممانعت نمودند و قطعه 720 جفت بازی از ژن syrB در آنها تکثیر شد. نقوش الکتروفورزی پروتئین های سلولی این جدایه ها شبیه به پاتووار مرجع Pseudomonas syringae pv. syringae (IBSBF451) بود و بیماری زایی آنها با تزریق سوسپانسیونی حاوی 106 سلول در هر میلی لیتر به سرشاخه های هلو, به اثبات رسید. بر اساس نتایج آزمون های فنوتیپی و تعیین توالی ناحیه ITS, باکتری های مذکور Pseudomonas syringae pv. syringae تشخیص داده شدند. برای بررسی اثر ضدباکتریایی, اسانس تعدادی از گیاهان استخراج و در شرایط آزمایشگاهی بر جدایه ها آزموده و نتایج آن با اثر 13 ترکیب آنتی بیوتیکی مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که از میان آنتی بیوتیک ها, تتراسایکلین, اکسی تتراسایکلین و داکسی سایکلین از رشد کلیه جدایه ها ممانعت به عمل آوردند, اما در برابر آمپی سیلین, سفالکسین و اگزاسیلین, حساسیت مشاهده شد. آزمون مذکور نشان داد که برخی از اسانس ها دارای خاصیت ضد باکتریائی هستند و در میان آنها اسانس آنغوزه و رزماری, دارای بیشترین تاثیر بوده و با اثرات اکسی تتراسایکلین و داکسی سایکلین برابری می کنند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.