مشخصات نشــریه

بیماریهای گیاهی

بیماریهای گیاهی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

بیماریهای گیاهی

صاحب امتیاز

: انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2774-0006

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر جعفر ارشاد

سردبیر

: ضیاءالدین بنی هاشمی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22174060 (021)

نمابر

: 22174060 (021)

تارگاه

: irjpp.ir

پست الکترونیک

: info@ips.ir

نشانی

: تهران، انجمن بیماری شناسی ایران، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

1,017,578

دانلود یکساله

557,344