مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research) | سال:1388 | دوره:7 | شماره:1 (مسلسل 25) | صفحه شروع:9 | صفحه پایان:14

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

449

دانلود:

121

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فراوانی عفونت های بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بخش مراقبت های ویژه (ICU) بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران بر اساس سیستم NNIS

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 14

چکیده

 سابقه و هدف: عفون تهای بیمارستانی به عنوان یکی از معضلات قرون گذشته و حاضر بوده و سبب تحمیل هزینه های سنگین به سیستم های بهداشتی, زیاد شدن مدت زمان بستری و افزایش مورتالیتی و موربیدیتی بیماران می گردد. لذا شناخت شیوع و عوامل مرتبط با عفونت های بیمارستانی و راه های جلوگیری از ایجاد آن دارای اهمیت ویژه ای می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده و به صورت آینده نگر در سال های (86 – 1385), برروی 691 نفر از بیماران بستری شده در ICU انجام شده است. گردآوری اطلاعات بر اساس پرسش نامه طراحی شده توسط سیستم NNIS صورت گرفت. بیماران مرتبا از لحاظ علایم بالینی کنترل شده و در صورت مشکوک بودن به عفونت بر اساس علایم بالینی و معیارهای سیستم ذکر شده, آزمایش و کشت های لازم جهت آنها انجام شد. داده ها با استفاده از نر مافزار آماری SPSS ویرایش 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: فراوانی عفونت بیمارستانی در بخش مورد بررسی 10.85% بود. شایع ترین محل های عفونت به ترتیب, ریه 77.3% سیستم ادراری 18.7% محل جراحی 2.7% و جریان خون 1.3% بودند. شایع ترین عوامل باکتریال در عفونت های ریه آسینتوباکتر, سیستم ادراریE-coli , محل جراحی استافیلوکوک طلایی و کلسبیلا و جریان خون, انتروکوک بودند. فراوانی پنومونی ب هطور معناداری بیش ا ز سایر عفون تها بود (P=0.01). همچنین بین طول مدت بستری و ایجاد عفونت بیمارستانی رابطه معنی دار دیده شد (P=0.001) و لیکن میان سن, جنس و استفاده از روش های درمانی تهاجمی و ایجاد عفونت بیمارستانی رابطه معنی دار وجود نداشت.نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق افزایش طول مدت بستری, سبب بالا بردن ریسک ابتلا به عفونت میشود. همچنین اهمیت رعایت مسایل بهداشتی توسط کارکنان بخش ICU و استفاده از روش های درمانی تهاجمی فقط در مواقع لزوم و به کارگیری روش های آسپتیک در انجام پروسه های درمانی پیشنهاد می شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID