مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,655

دانلود:

1,839

استناد:

9

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شاهد

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 78

چکیده

 در این پژوهش, رابطه بین متغیرهای هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد در سال تحصیلی (85-84) بررسی شده است. تعداد (394) نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شاهد که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند به عنوان گروه نمونه تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق از آزمون های هوش هیجانی «شرینگ» (1995) و آزمون خلاقیت «گیلفورد» (1987) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل آماری ضریب همبستگی به منظور مشخص کردن رابطه متغیر های مورد نظر با پیشرفت تحصیلی و از رگرسیون گام به گام برای شناسایی سهم تبیینی هر یک از متغیر ها استفاده شد. از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه نیز برای تعیین رابطه متغیر ها با عوامل جمعیت شناختی همچون جنس و رشته تحصیلی دانشجویان استفاده شد.نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی دانشجویان (معدل کل آنها) با هفت متغیر پیش بینی کننده, در سطح 0.01 رابطه معناداری (با جهت مثبت) دارند, که سیالی, انعطاف پذیری, بسط, ابتکار, خود انگیزی, خود آگاهی و خود کنترلی را شامل بودند. بیشترین میزان همبستگی در خصوص پیش بینی پیشرفت تحصیلی مربوط به متغیر «سیالی» (0.334) و کمترین میزان همبستگی, مربوط به متغیر «خود کنترلی» با مقدار (0.105) بود. متغیر های همدلی و مهارت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری را نشان ندادند.نتایج تحلیل رگرسیون به منظور تبیین سهم هر یک از متغیر های هوش هیجانی و خلاقیت به تفکیک در پیش بینی پیشرفت تحصیلی نیز نشان داده که به ترتیب متغیر های «سیالی», «انعطاف پذیری», «بسط», «ابتکار», «خودانگیزی», و «خودآگاهی» بیشترین سهم را دارند. نتایج به دست آمده از آزمون t مستقل نیز نشان داد که بین هوش هیجانی و خلاقیت دانشجویان دختر و پسر در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجود ندارد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

رهنما، اکبر، و عبدالملکی، جمال. (1388). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شاهد. اندیشه های نوین تربیتی، 5(2)، 55-78. SID. https://sid.ir/paper/446957/fa

Vancouver: کپی

رهنما اکبر، عبدالملکی جمال. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شاهد. اندیشه های نوین تربیتی[Internet]. 1388؛5(2):55-78. Available from: https://sid.ir/paper/446957/fa

IEEE: کپی

اکبر رهنما، و جمال عبدالملکی، “بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شاهد،” اندیشه های نوین تربیتی، vol. 5، no. 2، pp. 55–78، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/446957/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی