مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اقتصاد کشاورزی و توسعه | سال:1376 | دوره:5 | شماره:19 | صفحه شروع:31 | صفحه پایان:45

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

108

دانلود:

23

استناد:

12

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه توابع مرزی آماری قطعی و تصادفی در تعیین کارآیی فنی بهره برداران کشاورزی: مطالعه موردی چغندرکاران در استان فارس

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 45

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID