مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

823

دانلود:

148

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی علل و آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روستاهای متروک شده در حاشیه شمالی کویر گرمسار

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 91

چکیده

 این مقاله با توجه به اینکه مستخرج از طرح تحقیقاتی است, نتایج حاصل از تحقیق را شامل می شود. در این بررسی ضمن بیان علل تخلیه روستا و آثار شوم اقتصادی, زیست محیطی و اجتماعی آن, به روند تحولی روستاها توجه گردیده است. بر اساس بررسیهای انجام شده طی 30 سال, 65 روستا به خصوص در نواحی شمالی دشت گرمسار از جمعیت تخلیه و اغلب زمینهای کشاورزی آنها متروک شده اند و حدود 43 روستا نیز به علل شوری زمین, کمی آب, کمی جمعیت و مهاجر فرستی بالا و عدم وجود خدمات اقتصادی, بهداشتی و فرهنگی در سالهای آینده جمعیت خود را از دست خواهند داد که قطعا سرنوشت فضای فیزیکی و اراضی کشاورزی این روستاها نیز همانند 65 روستای متروک شده خواهد بود. بقا و دوام این روستاها به دو عامل اقتصادی و خدماتی وابسته است و برای احیا روستاهای متروک شده نیاز به سرمایه گذاریهای قابل توجه همراه با تشویقهای حساب شده می باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

مهدوی حاجیلویی، مسعود. (1379). بررسی علل و آثار اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی روستاهای متروک شده در حاشیه شمالی کویر گرمسار. پژوهشهای جغرافیایی، 32(39)، 79-91. SID. https://sid.ir/paper/434745/fa

Vancouver: کپی

مهدوی حاجیلویی مسعود. بررسی علل و آثار اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی روستاهای متروک شده در حاشیه شمالی کویر گرمسار. پژوهشهای جغرافیایی[Internet]. 1379؛32(39):79-91. Available from: https://sid.ir/paper/434745/fa

IEEE: کپی

مسعود مهدوی حاجیلویی، “بررسی علل و آثار اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی روستاهای متروک شده در حاشیه شمالی کویر گرمسار،” پژوهشهای جغرافیایی، vol. 32، no. 39، pp. 79–91، 1379، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/434745/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی