مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بینا
سال:1392 | دوره:18 | شماره:3 (پی در پی 72)
صفحه شروع:321 | صفحه پایان:343

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

111

دانلود:

118

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فتورفراکتیو کراتکتومی، موارد کاربرد، تکنیک ها، عوارض و راهکارهای پیش گیری و درمان آن ها

صفحات

 صفحه شروع 321 | صفحه پایان 343

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 فتورفراکتیو کراتکتومی یک روش از قبل برنامه ریزش شده تراش سطح قدامی قرنیه جهت کاهش و یا حذف نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم است که از طریق برداشت اپی تلیوم و غشا پایه آن و سپس تراش لیزری بر روی غشا بومن و استرومای قدامی قرنیه اعمال اثر می کند. اپی تلیوم مجددا شروع به پوشاندن سطح قرنیه کرده و به جای غشا بومن در تماس مستقیم با استروما قرار می گیرد. از زمان کاربرد لیزر اگزایمر در ایجاد تغییر شکل قرنیه، پیشرفت های شگرفی در زمینه جراحی های اصلاح عیوب انکساری حاصل شده که علیرغم این پیشرفت ها، محدودیت ها و عوارض جراحی نیز مطرح شده است. لذا پزشک باید قبل از عمل وقت کافی برای توضیح بیمار اختصاص دهد تا مطمئن شود که بیمار انتظارات واقعی از نتیجه عمل داشته و عوارض احتمالی را پذیرفته است. این نوشتار سعی می کند بر اساس مطالب و مقالات چاپ شده به بحث در مورد دانش پایه، موارد کاربرد، انتخاب بیمار، روش جراحی، کاربرد میتومایسین C و عوارض و نحوه پیشگیری و درمان آن ها در جراحی فتورفراکتیو کراتکتومی بپردازد

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی