Start: 2/7/2023 5:50:14 AMEnd: 2/7/2023 5:50:15 AM >> 663

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

527

دانلود:

184

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استخراج کندروئیتین سولفات از غضروف ماهی خاویاری (Acipenser stellatus) و بررسی اثر القایی آن بر تکثیر فیبروبلاست انسانی

صفحات

 صفحه شروع 349 | صفحه پایان 361

چکیده

 زمینه: کندروئیتین سولفات ها از مهم ترین گلیکوز آمینوگلیکان های موجود در ماهیان خاویاری می باشند که در غضروف این ماهیان حضور دارند. این ترکیبات علاوه بر اهمیت در صنایع غذایی, آرایشی و بهداشتی, از اهمیت بالینی در درمان آرتروز و ترمیم زخم نیز برخوردار هستند. مواد و روش ها: در تحقیق حاضر استخراج کندروتین سولفات (CS) از غضروف ماهی ازون برون (25/0 گرم پودر غضروف ماهی در 10 میلی لیتر بافر PBS1X) توسط هضم آنزیمی تریپسین وپپسین در زمان های 12 و 18 ساعت و با استفاده از نمک کاتیونی ستیل پیریونیوم کلراید (روش CPC) انجام شد. به منظور بررسی تاثیر کندروتین سولفات بر القای تکثیر فیبروبلاست های جدا شده از پوست انسان از روش رنگ سنجی MTT در دوره های زمانی 24, 48 و 72 ساعت استفاده گردید. بهترین زمان و مناسب ترین هضم آنزیمی توسط تیمار حرارتی با آنزیم های تریپسین وپپسین از روی الگوی الکتروفورز SDS-PAGE انتخاب شده و آنالیز FT-IR جهت شناسایی نوع کندروئیتین سولفات تخلیص شده بکار رفت. یافته ها: با توجه به الگوی الکتروفورز, تیمار آنزیمی تریپسین با مدت زمان 18 ساعت بیشترین هضم پروتئینی را نشان داد. در این شرایط بازده تولید کندروئیتین سولفات برابر 76/4 درصد تخمین زده شد. حضور کندروئیتین سولفات از نوع چهارم (C4S) توسط آنالیز FT-IR مشخص گردید. کندروئیتین سولفات های استخراجی از غضروف تاثیر افزایشی وابسته به غلظت بر میزان تکثیر سلول های فیبروبلاست را نشان داد, به طوری که در غلظت 10 میکروگرم بر میلی لیتر بیشترین افزایش تکثیر برابر با 167 درصد, نسبت به کنترل در سلول های فیبروبلاست مشاهده گردید. نتیجه گیری: کندروتین سولفات تخلیص شده به صورت وابسته به دوز دارای اثر تحریکی بر رشد سلول های فیبرویلاست می باشد, لذا می ‍ تواند در فرایندهای التیام و ترمیم زخم و القای تکثیر سلول های فیبروبلاست موثر واقع شود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی