video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,136

دانلود:

303

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر نسبت هورمون رشد به عامل رشد شبه انسولین یک سرم زنان سالمند

صفحات

 صفحه شروع 1249 | صفحه پایان 1256

چکیده

 هدف: امروزه استفاده از الگوهای متفاوت تمرین بویژه تمرینات ترکیبی در بین سالمندان متداول است. تاثیر تمرینات ورزش ترکیبی بر سطوح هورمون ها و عوامل رشدی سالمندان مورد بررسی چندانی قرار نگرفته است. هدف تحقیق حاضر تاثیر 8 هفته تمرین ترکیبی بر سطوح هورمون رشد, IGF-1 و نسبت GH به IGF-1 سرمی زنان سالمند بود.روش تحقیق: در این تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون, تعداد 21 نفر از زنان سالمند 70- 55 سال انتخاب و بطور تصادفی ساده در دو گروه تمرین ترکیبی (n=12) و کنترل (n=9) تقسیم شدند. برنامه تمرینی به مدت 8 هفته و 3 روز در هفته انجام شد. از آزمون تی وابسته جهت تغییرات درون گروهی و از آزمون تی مستقل جهت بررسی اختلاف بین دو گروه استفاده شد.نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد مقدار GH, IGF-1 و نسبت GH/IGF-1 پس از تمرین ترکیبی تغییر معنی داری نیافت (p³0.05). وزن (p=0.005), شاخص توده بدنی (p=0.005) و درصد چربی بدن (p=0.001), پس از 8 هفته تمرین ترکیبی کاهش معنی داری یافت. افزایش معنی داری در میزان VO2max مشاهده شد (p=0.024).نتیجه گیری: در این تحقیق به واسطه انجام 8 هفته تمرین ترکیبی نسبت GH/IGF-1 اندکی افزایش داشت, هرچند معنی دار نبود. ممکن است انجام این تمرین در طولانی مدت منجر به تغییر GH و IGF-1 گردد. با توجه به بهبود ترکیب بدنی و توان هوازی, ممکن است انجام این تمرین در طولانی مدت بر نحوه عملکرد دستگاه قلبی عروقی اثر مفیدی داشته باشد و از بروز بیماری آتروسکلروزیس جلوگیری نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  باقری، لاله، و فرامرزی، محمد. (1394). تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر نسبت هورمون رشد به عامل رشد شبه انسولین یک سرم زنان سالمند. فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، 8(2 )، 1249-1256. SID. https://sid.ir/paper/264936/fa

  Vancouver: کپی

  باقری لاله، فرامرزی محمد. تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر نسبت هورمون رشد به عامل رشد شبه انسولین یک سرم زنان سالمند. فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی[Internet]. 1394؛8(2 ):1249-1256. Available from: https://sid.ir/paper/264936/fa

  IEEE: کپی

  لاله باقری، و محمد فرامرزی، “تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر نسبت هورمون رشد به عامل رشد شبه انسولین یک سرم زنان سالمند،” فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، vol. 8، no. 2 ، pp. 1249–1256، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/264936/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی