مشخصات نشــریه

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

صاحب امتیاز

: دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2676-3710

شاپا الکترونیک

: 2645-4041

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: نور شاهی مریم

سردبیر

: احمدی زاد سجاد

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22431963 (021)

نمابر

: 22431963 (021)

تارگاه

: joeppa.sbu.ac.ir

پست الکترونیک

: joeppa@sbu.ac.ir

نشانی

: تهران، ولنجک، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ربروی سلف اساتید، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، کدپستی: 1983969411

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

35,232

دانلود یکساله

32,077