مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,971

دانلود:

593

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل فنوتیپی باروری در گله های گاو شیری هلشتاین ایران

صفحات

 صفحه شروع 147 | صفحه پایان 160

چکیده

 هدف این پژوهش, بررسی وضعیت صفات مختلف تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین ایران بود. در مجموع تعداد 221501 رکورد تولیدمثلی در تلیسه و گاو در نوبت های زایش 1 تا 5 که طی سال های 1380 تا 1390 در 60 گله گاو شیری متعلق به بنیاد مستضعفان و تعاونی وحدت اصفهان زایش داشتند, استفاده شد. تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از رویه های مدل های خطی تعمیم یافته و تابعیت نرم افزار تحلیل آماری انجام شد. در گاوها, میانگین فاصله گوساله زایی 405.7±78.7 روز, روزهای باز 127.5±63.5 روز, فاصله زایش تا اولین تلقیح 75.4±27.5 روز, فاصله اولین تا آخرین تلقیح منجر به آبستنی 63.5±52.1 روز, تعداد تلقیح منجر به آبستنی 2.7±1.8, تعداد روزهای خشک 68.9±28.5 روز و نرخ گیرایی 37.6±32.1 درصد بود. در تلیسه ها, میانگین تعداد تلقیح منجر به آبستنی 2.0±1.4, سن اولین تلقیح 455.4±37.7 روز و نرخ گیرایی 63.0±32.0 درصد برآورد شد. روند فنوتیپی به صورت ضریب تابعیت میانگین حداقل مربعات هر صفت بر سال زایش تعریف شد. این روند برای تمام صفات مورد بررسی نامطلوب و معنی دار بود؛ برای مثال, نرخ گیرایی در گاوها سالانه 1.3±0.2 درصد و در تلیسه ها 1.9±0.2 درصد کاهش نشان داد. آنالیز آماری نشان داد افزایش تولید شیر تاثیر معنی دار و نامطلوبی بر عملکرد تولیدمثلی دارد؛ برای مثال به ازای هر 100 کیلوگرم افزایش در تولید شیر, فاصله گوساله زایی و روز های باز به ترتیب 0.5 و 0.4 روز افزایش یافت. نتایج تحقیق حاضر بر لزوم توجه بیشتر به صفات تولید مثلی تاکید دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  گرجی، ریحانه، قربانی، غلامرضا، رحمانی، حمیدرضا، و صادقی سفیدمزگی، علی. (1394). تحلیل فنوتیپی باروری در گله های گاو شیری هلشتاین ایران. پژوهش در نشخوار کنندگان، 3(2)، 147-160. SID. https://sid.ir/paper/244011/fa

  Vancouver: کپی

  گرجی ریحانه، قربانی غلامرضا، رحمانی حمیدرضا، صادقی سفیدمزگی علی. تحلیل فنوتیپی باروری در گله های گاو شیری هلشتاین ایران. پژوهش در نشخوار کنندگان[Internet]. 1394؛3(2):147-160. Available from: https://sid.ir/paper/244011/fa

  IEEE: کپی

  ریحانه گرجی، غلامرضا قربانی، حمیدرضا رحمانی، و علی صادقی سفیدمزگی، “تحلیل فنوتیپی باروری در گله های گاو شیری هلشتاین ایران،” پژوهش در نشخوار کنندگان، vol. 3، no. 2، pp. 147–160، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/244011/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی