مشخصات نشــریه

پژوهش در نشخوار کنندگان

پژوهش در نشخوار کنندگان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش در نشخوار کنندگان

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-4253

شاپا الکترونیک

: 2345-4261

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علی نجفی نژاد

سردبیر

: نور محمد تربتی نژاد

مدیر داخلی

:

تلفن

: 322245884 (017)

نمابر

: 322245884 (017)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: ejrr@qau.ac.ir

نشانی

: ایران، گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دفتر مجله، کدپستی: 15739-49138

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

41,070

دانلود یکساله

18,791