مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

465

دانلود:

140

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نیاز یادگیری به بیمار و خانواده بر دفعات بستری مجدد در بیماران با نارسایی قلبی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 11

چکیده

 زمینه و هدف: میزان بستری مجدد در بیماران مبتلاء به نارسایی قلبی به طور فزاینده ای بالاست. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر نیاز یادگیری به بیمار و خانواده بر دفعات بستری مجدد در بیماران با نارسایی قلبی انجام شده است.روش بررسی: این کارآزمایی بالینی بر روی 75 بیمار مبتلاء به نارسایی قلبی انجام شد. نمونه ها با تخصیص تصادفی در یک گروه آزمون و دو گروه شاهد یک و دو قرار گرفتند. در گروه آزمون, آموزش بر اساس نیازسنجی با استفاده از ابزار CHFPLNI و با حضور عضو خانواده, در گروه شاهد یک آموزش بدون نیازسنجی و با حضور عضو خانواده و در گروه شاهد دو آموزش بدون نیازسنجی و بدون حضور عضو خانواده انجام شد. دفعات بستری مجدد در 30, 60 و 90 روز بعد از ترخیص محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های x2 و تست دقیق فیشر در نرم افزارSPSS 11.5  انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد که از نظر بستری مجدد بعد از اجرای مداخله بین گروه آزمون و دو گروه شاهد اختلاف آماری معنا داری وجود ندارد (P>0.05).نتیجه گیری: آموزش مبتنی بر نیاز یادگیری, بر روی دفعات بستری مجدد در سه گروه مورد بررسی معنادار شناخته نشد. لذا جهت بررسی بیشتر, طراحی مطالعاتی با در نظر گرفتن بستری های مجدد بیمارستانی با تفکیک علل قلبی و پیگیری در مدت زمان بیشتر توصیه می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی