مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات جامعه شناسی
سال:1393 | دوره:7 | شماره:25
صفحه شروع:115 | صفحه پایان:129

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

221

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نگرش مدیران میانی به نقش سرمایه انسانی سازمانی با رویکرد فرهنگ سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و مدل مسیر

نویسنده

فقهی فرهمند ناصر

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 129

چکیده

سرمایه اجتماعی یکی از متغیرهایی است که برفرهنگ سازمانی تاثیرگذار بوده و کنش های معین افراد را در درون ساختار تسهیل می کند, برهمین اساس نیز هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی از دیدگاه مدیران میانی می باشد. این تحقیق با توجه به هدف آن کاربردی بوده اما بر اساس روش تحقیق ازنوع توصیفی همبستگی می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 276 نفر از مدیران میانی شاغل دربخش های مختلف سازمان های خدماتی شهر تبریز می باشد. در این مقاله برای گردآوری مبانی نظری و ادبیات پژوهش از فیش تحقیق استفاده شده است, هم چنین برای گردآوری داده ها جهت آزمون فرضیه های تحقیق ازدو پرسشنامه استفاده گردیده که پس از بررسی روایی و پایایی در بین نمونه آماری تحقیق توزیع شده است. منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد سرمایه انسانی سازمانی با ضریب استاندارد شده 0.79 و مقدار t=12.63 بر فرهنگ سازمانی تاثیر دارد. هم چنین سرمایه اجتماعی با ضریب 0.602 بر فرهنگ تداوم, با ضریب 0.481 بر فرهنگ رسالتی, با ضریب 0.804 بر فرهنگ مشارکتی و با ضریب 0.581 بر فرهنگ سازگاری تاثیر دارد. بر همین اساس پیشنهاد شده که مدیران با تفویض اختیار بیشتر به مدیران میانی, تشکیل تیم های کاری مختلف و ایجاد احساس اعتماد بیشتر به مجموعه و همکاران, سرمایه اجتماعی را تقویت نموده تا از طریق آن فرهنگ سازمانی تقویت شده و از مزایای فرهنگ قوی استفاده شود. نتایج به دست آمده برای این تحقیق با محدودیت هایی همراه بوده است که از جمله می توان به استفاده از پرسشنامه اشاره نمود که با توجه به محدودیت های پرسشنامه در تشخیص وضعیت واقعی و موجود, پیشنهاد می گردد تا در تحقیقات بعدی ضمن استفاده از پرسشنامه, از ابزارهای دیگری نیز برای جمع آوری داده ها استفاده گردد.محدودیت دیگر این تحقیق, به محدود بودن نمونه آماری آن باز می گردد, نمونه آماری تحقیق حاضر فقط شامل 276 نفر از مدیران میانی بوده است که با در نظر گرفتن تعداد شاغلان در این شغل, این تعداد کم به نظر می آید, بنابراین بایستی در تعمیم نتایج تحقیق به کل جامعه احتیاط بیشتری صورت گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.