مشخصات نشــریه

مطالعات جامعه شناسی

مطالعات جامعه شناسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات جامعه شناسی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-5661

شاپا الکترونیک

: 2476-7034

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمود علمی

سردبیر

: دکتر حسین بنی فاطمه

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33322175 (041)

نمابر

: 33322175 (041)

تارگاه

: jss.iaut.ac.ir

پست الکترونیک

: t.sociology@gmail.com

نشانی

: تبریز، ضلع شرقی اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ساختمان باشگاه پژوهشگران جوان، دفتر مجلات

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

119,101

دانلود یکساله

79,368