مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات جامعه شناسی
سال:1393 | دوره:7 | شماره:25
صفحه شروع:77 | صفحه پایان:93

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

322

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با میزان رضایت شغلی دبیران آموزش و پرورش شهرستان بستان آباد

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 93

چکیده

 هدف اصلی پژوهش حاضر, بررسی میزان رضایت شغلی دبیران و تعیین عوامل اجتماعی- اقتصادی مرتبط می باشد. روش تحقیق, پیمایشی بوده و ابزار اندازه گیری, پرسشنامه بسته پاسخ می باشد. جامعه آماری این پژوهش, دبیران شهر بستان آباد در سال 1393, به تعداد 420 نفر بوده است که از این تعداد, 200 نفر با استفاده ازفرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه نهایی انتخاب شده اند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها, اطلاعات لازم توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش به تناسب سطوح سنجش متغیرها, از آزمون های t, ضریب همبستگی r پیرسون, تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در مجموع, رضایت شغلی دبیران در حد متوسط می باشد. هم چنین, بین متغیرهای احساس محرومیت, بیگانگی از کار, امنیت شغلی و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. سایر نتایج این که, بر اساس تحلیل رگرسیونی, مقدار ضریب تعیین اصلاح شده به میزان 39 درصد, نشان می دهد که متغیرهای احساس امنیت شغلی, بیگانگی از کار و احساس محرومیت نسبی توانسته اند, 0.39 تغییرات متغیر وابسته رضایت شغلی را تبیین نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.