مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های روان شناسی اجتماعی
سال:1390 | دوره:1 | شماره:4
صفحه شروع:145 | صفحه پایان:156

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

284

دانلود:

298

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی در انزوای اجتماعی نوجوانان

صفحات

 صفحه شروع 145 | صفحه پایان 156

چکیده

 مقدمه: در پژوهش حاضر نقش اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی در انزوای اجتماعی گروهی از نوجوانان 14 تا 18 ساله شهر یاسوج بررسی شد.روش: به همین منظور 400 نوجوان (200 پسر و 200 دختر) به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. آنها به مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی (BFNE) و مقیاس انزوای اجتماعی (UCLA) پاسخ دادند. سپس داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون, رگرسیون خطی و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که بین اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی و انزوای اجتماعی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. به همین ترتیب اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی پیش بینی کننده خوبی برای انزوای اجتماعی نوجوانان است.نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده این است که هر چه اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی در نوجوانان بالاتر باشد, انزوای اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.