مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,009

دانلود:

1,516

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی پیاده راه با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: پیاده راه تربیت تبریز)

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 74

چکیده

 مقدمه و هدف پژوهش: سرمایه اجتماعی مفهومی است که در سالهای اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی و مدیریت شهری گشته است. سرمایه اجتماعی ریشه در تعاملات اجتماعی دارد و هنگامی که سطح تعاملات در جامعه ای افزایش یابد, باعث افزایش سطح سرمایه اجتماعی می گردد. در این میان یکی از عواملی که میتواند باعث افزایش سطح تعاملات شود, حرکت عابر پیاده در فضای شهری است در این راستا, پژوهش حاضر سطح تعاملات اجتماعی را به عنوان نقطه اشتراک طراحی شهری, پیادهراه و سرمایه اجتماعی با تاکید بر پیاده راه تربیت تبریز معرفی کرده و بررسی می کند. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی, همبستگی بکارگرفته شده در این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. و به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه, صد نفر را به صورت غیرسهمیه ای و بدون توجه به متغیرهای سن و جنس به عنوان حجم نمونه مورد کاوش قرار داده است. برای ارزیابی و پردازش داده ها از شیوههای آماری توصیفی و استنباطی, در قالب نرم افزار spss استفاده شده استیافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین دو متغیر اعتماد اجتماعی و شبکه اجتماعی و بین اعتماد اجتماعی و تعامل اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد. اما بین متغیرهای تعامل اجتماعی و شبکه اجتماعی, با توجه به ضریب همبستگی 0.593, رابطه معنی داری وجود دارد. بررسی ارتباط میان شاخص های سرمایه اجتماعی و عامل کیفیت پیاده راه نشان دهنده عدم رابطه معنی داری بین دو متغیر می باشد.نتیجه گیری: بنابراین هر چند به دلیل رد فرضیه تحقیق, نمیتوان به صورت قاطع بیان داشت که می توان با تقویت کیفیت پیاده راه های شهری به تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی دست یافت, اما به سبب معناداری و یا نزدیک به معنادار بودن برخی از مولفه های سرمایه اجتماعی می توان بیان داشت توجه به مفهوم ذهنی سرمایه اجتماعی شرط انکارناپذیر تحقق مفهوم عینی پیاده راه و تقویت کیفیت آن جهت پیشبرد تعاملات اجتماعی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  موسوی، میرنجف، آفتاب، احمد، و علی پور، ابراهیم. (1394). طراحی پیاده راه با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: پیاده راه تربیت تبریز). مطالعات مدیریت شهری، 7(22)، 63-74. SID. https://sid.ir/paper/199328/fa

  Vancouver: کپی

  موسوی میرنجف، آفتاب احمد، علی پور ابراهیم. طراحی پیاده راه با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: پیاده راه تربیت تبریز). مطالعات مدیریت شهری[Internet]. 1394؛7(22):63-74. Available from: https://sid.ir/paper/199328/fa

  IEEE: کپی

  میرنجف موسوی، احمد آفتاب، و ابراهیم علی پور، “طراحی پیاده راه با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: پیاده راه تربیت تبریز)،” مطالعات مدیریت شهری، vol. 7، no. 22، pp. 63–74، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/199328/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی