video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

837

دانلود:

324

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جنبش پیاده گستری، رویکردی نو در احیا مراکز شهری؛ مورد مطالعه پیاده راه تربیت تبریز

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 72

چکیده

 امروزه موضوع احیای بافتهای مرکزی شهرها و توسعه پایدار آن, به صورت یک مساله ای مهم در برنامه-ریزی های شهری در آمده است. در طول دهه های گذشته, اتکای بیش از حد شهرسازی مدرن به نیازهای حرکت سواره و غفلت از حفظ و ساماندهی فضاهای پیاده که افول ارزشهای اجتماعی, فرهنگی, بصری و کاهش کیفیت محیط شهری را در این بافتها به همراه داشت, انتقادات زیادی از سوی صاحبنظران مسایل شهری را در مورد شهرسازی مدرن مطرح ساخته است. شدت این انتقادات بیشتر متوجه کیفیات کالبدی-فضایی و جنبه های نامطلوب اجتماعی حاصل از این نظام شهرسازی بوده است. در این راستا, از راهکارهایی که برای طرح شهر مطلوب شهروندان در برابر اوضاع نابسامان شهرسازی مدرن, در عرصه شهرسازی جهان مطرح شده, می توان به «جنبش پیاده گستری» اشاره نمود. این جنبش, نه تنها سیمای کالبدی مراکز شهری را عوض کرده, بلکه تغییرات نوینی را در ارتقای کیفیت زندگی شهری و رفتار اجتماعی مردم به وجود آورده است. در این زمینه, مقاله حاضر, با روش تحلیلی-اسنادی و با استناد به مطالعات و بررسی های میدانی در رابطه با محور پیاده تربیت, با هدف بررسی و شناخت بیشتر خاستگاه مکانی و زمانی زایش و پویش محورهای پیاده به عنوان بستر کالبدی حیات مدنی و تعاملات اجتماعی شهرها در راستای انتظام بخشی و ساماندهی مراکز کهن شهری به رشته تحریر در آمده است. یافته های تحقیق, حاکی از آن است که ساماندهی این محور در بافت مرکزی شهر موجب انطباق آن با سیاستهای پیاده گستری شده است؛ به گونه ای که پس از اجرای آن, مکانهای تجاری و کاربری های مرتبط با آن رونق گرفته است و با این روند, پیاده راه تربیت, نوید بخش چشم انداز روشن توسعه فضاهای تجاری و تفریحی بوده, با پذیرش گروههای مختلفی از شهروندان, زمینه ای برای بالا بردن کیفیت زندگی اجتماعی و غنا بخشیدن به فضای شهری در بافت قدیم فراهم نموده است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی