مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: خط مشی گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی) | سال:1389 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:63 | صفحه پایان:78

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

598

دانلود:

143

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر مسوولیت اجتماعی سازمانهای دولتی ایران (نیروگاه برق طرشت)

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 78

چکیده

 هدف از این تحقیق, سنجش میزان مسوولیت اجتماعی سازمان های دولتی ایران و بررسی رابطه بین چهار عامل موثر (بعد اقتصادی, بعد اخلاقی, بعد اجتماعی و بعد زیست محیطی) و مسوولیت اجتماعی در سازمانهای دولتی ایران (نیروگاه برق طرشت), می باشد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری عبارت است از مدیران سازمان نیروگاه برق طرشت می باشد. در تجزیه و تحلیل داده ها, روش آزمون همبستگی اسپیرمن مورد استفاده قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماری, این نتایج به دست آمده است: کلیه متغیرهای مستقل (بعد اقتصادی, بعد اخلاقی, بعد اجتماعی و بعد زیست محیطی) دارای رابطه معنی داری از نوع مستقیم با مسوولیت اجتماعی می باشند و متغیر بعد زیست محیطی با بیشترین مقدار ضریب همبستگی نسبت به سایر متغیرها به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر مسوولیت اجتماعی تعیین گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID