مشخصات نشــریه

خط مشی گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی)

خط مشی گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

خط مشی گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2228-7965

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ناصر میرسپاسی

سردبیر

: دکتر کرم اله دانش فرد

مدیر اجرایی

: دکتر کرم اله دانش فرد

تلفن

: 44869701 (021)

نمابر

: 44869701 (021)

تارگاه

: ijpa.srbiau.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، میدان پونک، بزرگراه اشرفی اصفهانی، به طرف حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله مدیریت دولتی

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

105,811

دانلود یکساله

101,107