مشخصات نشــریه

خط مشی گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی)

خط مشی گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

خط مشی گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-7965

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ناصر میرسپاسی

سردبیر

: دکتر کرم اله دانش فرد

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44869701 (021)

نمابر

: 44868701 (021)

تارگاه

: ijpa.srbiau.ac.ir

پست الکترونیک

: ijpa@srbiau.ac.ir

نشانی

: تهران، میدان پونک، بزرگراه اشرفی اصفهانی، به طرف حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله مدیریت دولتی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

115,603

دانلود یکساله

114,286