مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

357

دانلود:

69

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان اعتماد اجتماعی در شهرستان نور

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 23

چکیده

 در این پژوهش از نظریات صاحبنظران اعتماد مانند پارسنز, کلمن, زتومکا,تونیس, گیدنز و بوردیو استفاده شده است و در نهایت یک چارچوب نظری برگرفته از تئوری های پارسنز و کلمن و زتومکا تشکیل شد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته درباره این موضوع, برخی از عوامل اجتماعی موثر بر اعتماد اجتماعی (تعهد درونی ناشی از جامعه پذیری, سود حاصل از اعتماد و میزان انتظار از اعتماد شونده و ریسک اعتماد) شناسایی شده اند و به وسیله آنها فرضیاتی طرح شده و به آزمون گذاشته شد. در این پژوهش از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بوسیله برنامه آماریspss  و با تکنیک های همبستگی پیرسون, رگرسیون ساده و رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به داده های بدست آمده و مقایسه آن با فرضیات تحقیق, می توان گفت: از بین چهار فرضیه موجود در چارچوب نظری تحقیق, سه فرضیه تایید شد. 1- بین تعهد درونی و اعتماد اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد. 2- بین سود حاصل از اعتماد و اعتماد اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد. 3- بین ریسک اعتماد و اعتماد اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد. 4- بین میزان انتظار از اعتماد شونده و اعتماد اجتماعی رابطه وجود ندارد. نتیجه ای که از این تحقیق گرفته شد اینست که اعتماد اجتماعی در جامعه ما آن طورکه پیر بوردیو فرض می کرد نیست بلکه اعتماد اجتماعی دارای ماهیت و کارکرد اخلاقی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی