مشخصات نشــریه

جامعه شناسی

جامعه شناسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

جامعه شناسی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-157x

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسین ابوالحسن تنهایی

سردبیر

: دکتر امیر آشفته تهرانی

مدیر اجرایی

: دکتر امیر آشفته تهرانی

تلفن

: 7224373 (0862)

نمابر

: 7224373 (0862)

پست الکترونیک

:

نشانی

: آشتیان، بلوار امام خمینی، دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

26,525

دانلود یکساله

4,143

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID