مشخصات نشــریه

جامعه شناسی

جامعه شناسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

جامعه شناسی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-157x

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسین ابوالحسن تنهایی

سردبیر

: دکتر امیر آشفته تهرانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 7224373 (0862)

نمابر

: 7224373 (0862)

تارگاه

: www.aiau.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: آشتیان، بلوار امام خمینی، دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

26,770

دانلود یکساله

3,966