مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

417

دانلود:

44

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عرض ورودی فورکیشن باکال در دندانهای مولر پایین

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 13

چکیده

 سابقه و هدف: تحقیقات اخیر حاکی از پروگنوز ضعیف درمانهای پریودنتال در نواحی فورکیشن است و علت آن را عدم کارآیی وسایل پریودنتال موجود در تمیز کردن فورکیشن های باریک می دانند.هدف: با نوجه به این مساله که تحقیق خاصی در این رابطه در ایران وجود ندارد لذا تصمیم گرفتیم که به بررسی عرض ناحیه ورودی فورکیشن در دندانهای مولر فک پایین دریک نمونه از نژاد ایرانی بپردازیم.مواد و روش ها: نمونه های مورد مطالعه شامل 35 دندان مولر فک پایین کشیده شده بودند, که دندانها در ناحیه فورکیشن باکال توسط دو نفر پریودنتیست توسط قلم گرافیت با نوک 0.5 میلیمتر علامتگذاری شدند که به تایید سه نفر پریودنتیست دیگر رسید. سپس دندانها از سطح باکال توسط اسکنر سونی اسکن شدند و با استفاده از نرم افزارهای فتوشاپ وCorrell , با دقت 0.1 میلیمتر و بزرگنمایی12.5 % عرض ورودی فورکیشن در آنها اندازه گیری شد. این اندازه گیری برای هر دندان دو بار و توسط دو پریودنتیست تکرار گردید. برای متغیر مورد بررسی آماره های توصیفی شامل: میانگین, انحراف معیار, میانه, مد, ماگزیمم متغیر, مینیمم متغیر, چندک%95   (Confidence Interval)محاسبه گردید و سپس از آزمون T-Student برای نمونه های جفت شده (paird samples T- test) برای آنالیز اختلاف اندازه گیری بین بار اول و دوم استفاده گردید. نتایج آزمونها در سطح معنی داری  0.05گزارش شده اند.یافته ها: در این تحقیق میانگین عرض ورودی فورکیشن مولرهای فک پایین طبق اندازه گیری انجام شده توسط مشاهده کننده اول 1.3 میلیمتر و طبق اندازه گیری مشاهده کننده دوم  1.27میلیمتر بود که این دو اندازه گیری نشان دهنده اختلاف آماری معنی داری نمی باشد ((P=0.42.نتیجه گیری: یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهند که با در نظر گرفتن اندازه های پهنای کورتها و قلم های اولتراسونیک موجود در بازار این وسایل کار آیی لازم در Debridement ورودی فورکیشن در مولرهای فک پایین در این نمونه از نژاد ایرانی را دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی