مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: یافته های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی) | سال:1388 | دوره:4 | شماره:10 | صفحه شروع:7 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

597

دانلود:

260

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه خوداثربخشی، احساس تنهایی، ترس از موفقیت و رضایتمندی از زندگی دانشجویان معلول جسمی و عادی دانشگاه آزاد اسلامی شهر اهواز

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 26

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر, مقایسه خوداثربخشی, احساس تنهایی, ترس از موفقیت و رضایتمندی از زندگی دانشجویان معلول جسمی و عادی دانشگاه آزاد اسلامی شهر اهواز بود. نمونه شامل 100 دانشجوی معلول جسمی (دختر و پسر) و 100 دانشجوی عادی (دختر و پسر) بود که دانشجویان معلول بصورت تصادفی ساده و دانشجویان عادی بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه خوداثربخشی(GSE) , احساس تنهایی (UCLA), ترس از موفقیت زوکرمن و آلیسون(FOSS)  و رضایتمندی از زندگی داینر و پاوت(SWLS)  استفاده شد. تحقیق حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود و داده ها با روش تحلیل واریانس عاملی و چند متغیری (مانوا) در سطح معناداری p<0.05 نشان داد که بین خوداثربخشی, احساس تنهایی, ترس از موفقیت و رضایتمندی از زندگی دانشجویان معلول جسمی و عادی تفاوت معناداری وجود دارد یعنی؛ دانشجویان معلول جسمی از لحاظ احساس تنهایی و ترس از موفقیت بیشتر ولی از خوداثربخشی و رضایتمندی از زندگی کمتری نسبت به دانشجویان عادی برخوردارند. همچنین, دانشجویان پسر معلول جسمی نسبت به دانشجویان پسر عادی از ترس از موفقیت بیشتری برخوردارند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID