Start: 2/3/2023 2:44:48 PMEnd: 2/3/2023 2:44:49 PM >> 947

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

5,143

دانلود:

4,919

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه احساس تنهایی و عزت نفس با سبکهای دلبستگی دانشجویان

نویسندگان

احدی بتول

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 112

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه احساس تنهایی و عزت نفس دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی با سبکهای دلبستگی آنها بود, به این دلیل روش تحقیق در پژوهش حاضر همبستگی است . 223 دانشجو (123 دختر و 100 پسر) که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند, با تکمیل پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور, مقیاس تنهایی UCLA و مقیاس عزت نفس رزنبرگ در این پژوهش شرکت کردند. برای تحلیل آماری داده ها از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک های دلبستگی ایمن و اجتنابی با عزت نفس رابطه مثبت, ولی بین سبک دلبستگی مضطرب دو سوگرا و عزت نفس رابطه منفی وجود دارد. بین سبک های دلبستگی ایمن و اجتنابی با احساس تنهایی رابطه منفی, ولی بین سبک دلبستگی مضطرب دو سوگرا و احساس تنهایی رابطه مثبت وجود دارد. بین عزت نفس و احساس تنهایی همبستگی منفی به دست آمد.سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن می توانند واریانس متغیرهای احساس تنهایی و عزت نفس را معنی دار تبیین کنند. بدین ترتیب که سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی اجتنابی با افزایش عزت نفس و کاهش احساس تنهایی مطابقت می کنند و سبک دلبستگی مضطرب دوسوگرا با کاهش عزت نفس و افزایش احساس تنهایی همراه است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی