مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,702

دانلود:

523

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه ی رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوجین

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 46

چکیده

 رضایت زناشویی, یک جنبه بسیار مهم در رابطه زوجین است و نقش مهمی در سلامت روان- شناختی زوجین ایفا می کند. سلامت روان شناختی همسران نیز می تواند تحت تاثیر مولفه های مهمی چون رضایت زناشویی و رضایت جنسی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر, بررسی رابطه رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوجین بود. بدین منظور, طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی, 220 زوج به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر رضایت زناشویی, رضایت جنسی و سلامت روان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوج ها در دوره های سنی 20 تا 30 سال, 31 تا 40 سال, 41 تا 50 سال ارتباط مثبت و معنادار دارد. همچنین رضایت زناشویی و رضایت جنسی می توانند 57 درصد از واریانس سلامت روان را در دوره سنی 20 تا 30 سال پیش بینی کند. در واقع, رضایت زناشویی می تواند 38 درصد از واریانس سلامت روان در دوره سنی 31 تا 40 سال و 44 درصد از واریانس سلامت روان در دوره سنی 41 تا 50 سال را پیش بینی کند. نتایج تحقیق حاضر, نشانگر اهمیت ارتباط مثبت و معنادار بین رضایت مندی زناشویی و رضایت مندی جنسی با سلامت روان شناحتی زوجها است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی