مشخصات نشــریه

اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی (اندیشه و رفتار) )

اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی (اندیشه و رفتار) )

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی (اندیشه و رفتار) )

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-0824

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فرح لطفی کاشانی

سردبیر

: دکتر فرح لطفی کاشانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 76506164 (021)

نمابر

: 76506164 (021)

تارگاه

: jtbcp.riau.ac.ir

پست الکترونیک

: JTBCP@RIAU.AC.IR

نشانی

: رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان 9، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

708,348

دانلود یکساله

519,812