مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: برنامه ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی) | سال:1391 | دوره:16 | شماره:2 (پیاپی 74) | صفحه شروع:19 | صفحه پایان:36

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

317

دانلود:

128

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آسیب شناسی دولت محلی، مطالعه مورد: شوراهای اسلامی کلان شهرهای ایران

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 36

چکیده

 دولت محلی واقعیتی انکارناپذیر و دارای علت وجودی قوی و پایدار برای اداره امور عمومی محلی است که وجه اشتراک تمام مکتب های فلسفی - سیاسی مدرن به شمار می رود. نماد دولت محلی در ایران, شوراهای اسلامی است. این پژوهش به دنبال حل این مساله است: عوامل و سرچشمه های اصلی آسیب ها و نوع آسیب های شوراهای اسلامی کلان شهرهای ایران چیست؟ برای پاسخ به این مساله داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به روش پیمایشی با استفاده از پرسش نامه از جامعه آماری تحقیق جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق متشکل از اعضای شوراهای اسلامی کلان شهرهای ایران (تهران, مشهد, تبریز, اصفهان و شیراز) در سه دوره شوراها, مدیران اجرایی و متخصصان دانشگاهی است که در کل 180 نفر می شوند. این داده ها از طریق آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون T تک نمونه ای تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل اصلی آسیب های شوراهای اسلامی کلان شهرهای ایران در فرهنگ سیاسی, نظام سیاسی, اساسنامه دولت محلی و نوپا بودن آن ها ریشه دارد و نوع آسیب های شوراهای اسلامی به صورت آسیب های درون نهادی و برون نهادی بوده و باعث ناکارآمدی این نهاد محلی شده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID