مشخصات نشــریه

برنامه ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی)

برنامه ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

برنامه ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربیت مدرس

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1605-9689

شاپا الکترونیک

: 2476-6860

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد شریفی کیا

سردبیر

: دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

مدیر اجرایی

: دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

تلفن

: 82883636 (021)

نمابر

: 82883636 (021)

تارگاه

: hsmsp.modares.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله مدرس

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

106,944

دانلود یکساله

54,259