مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیا | سال:1392 | دوره:11 | شماره:37 | صفحه شروع:71 | صفحه پایان:95

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

998

دانلود:

191

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان پاکستان بر اساس نظریه پخش

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 95

چکیده

انقلاب اسلامی ایران در زمره یکی از بزرگترین رخدادهای قرن بیستم است که علاوه بر تغییرات بنیادین در نظام سیاسی و جامعه ایران, در فراسوی مرزها نیز حرکت کرد و الهام بخش مسلمانان در کشورهای مختلف شد. انقلاب ایران بیشترین تاثیر را بر جمعیت های شیعی منطقه داشته است. در این میان شیعیان پاکستان به دلیل همسایگی با ایران, وجود میراث مشترک فرهنگی, زبانی و مذهبی و ... تاثیرات عمیقی از انقلاب ایران پذیرفتند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان پاکستان بر اساس نظریه پخش می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد تاثیرات انقلاب ایران بر شیعیان پاکستان تحت تاثیر ویژگی های مبدا پخش (ایران) و مقصد پخش (پاکستان) بوده و همچنین متاثر از اثر همسایگی و بیشتر از نوع پخش سرایتی بوده است. انقلاب ایران برای شیعیان پاکستان همراه با فرصت ها و چالش هایی بوده است. انقلاب ایران موجب احیاء حیات سیاسی - اجتماعی و سیاسی و تشکیلاتی شدن شیعیان پاکستان شد که به شکل خودآگاهی, هویت جویی و تقویت رفتار مذهبی شیعیان, رشد مطالبات سیاسی, نهادسازی و شکل گیری تشکل و حزب سیاسی و نقش آفرینی بیشتر شیعیان در سیاسی کشور بروز پیدا کرد. اما از سوی دیگر عملکرد موانع پخش که شامل طیفی از نیروهای داخلی, منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است, باعث ایجاد موج جدیدی از خشونت های ضد شیعی در پاکستان شد که تاکنون ادامه دارد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID