مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: گیاه و زیست بوم | سال:1387 | دوره:4 | شماره:14 | صفحه شروع:12 | صفحه پایان:24

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

170

دانلود:

82

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تغییرات ریختی پایه های فندق مستقرشده در کرج با پایه های مادری در دو منطقه مکش و فندقلو

صفحات

 صفحه شروع 12 | صفحه پایان 24

چکیده

 در مناطق شمال ایران چند رویشگاه طبیعی فندق Corylus avellana L. وجود دارد. برای گسترش مکان این پایه ها در شیب های جنوبی البرز بذرهایی از مناطق جنگلی تهیه و در کرج کاشته شد. پس از 7 سال پایه ها با یکدیگر مقایسه شدند. بررسی ها در دو قسمت جداگانه تغییرهای ریختی و آنزیمی صورت گرفت. نتایج قسمت ریختی در این مقاله ارایه می شود.در بررسی ریختی به صفاتی از قبیل رشد طولی شاخه, تعداد روزنه, درصد کرک در روی برگ و شاتون, ابعاد برگ و درصد زنده مانی توجه شده است. مقایسه به روشT-test  و فاکتوریل 2´2 صورت گرفت. در پایان بررسی ها مشخص شد که پایه های با مبدا مکش در منطقه کرج از رشد طولی بیش تر و برگ های بزرگ تر برخوردارند. بنابراین این پایه ها برای کشت معرفی می شوند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID